Haja- ja distantsõppe võlu ja valu

Maht: 72 tundi
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registreeritud üldhariduskooli õpetajad
Kursuse toimumise kuupäevad ja ajakava: Koolituse kuupäevad täpsustuvad!
Toimumiskoht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, aadressil Jakobi 5, Tartu.

Kursuse eesmärgiks on toetada õpetajate õpetamise kompetentsi ning õpi- ja õpetamistegevuste kavandamise kompetentsi arendamist, kasutades kaasaegseid digitehnoloogilisi lahendusi haja- ja distantsõppe läbiviimiseks.
Koolitusega arendatakse ennekõike õpetajate kutsestandardi tase 7 õpetajaid, kuid kuna fookuses olevad kutsepädevused kuuluvad kohustusliku kompetentsi alla, siis on sobilik ka kutsetasemele 8.

Koolituse läbinu:
- mõtestab ja mõistab haja- ja distantsõppe olemust;
- oskab tuua näiteid ja pakub lahendusi haja- ja distantsõppe rakendamise võimalustest;
- oskab lahendada haja- ja distantsõppes esile tulevaid väljakutseid;
- kasutab õppetöös kaasaegseid tehnoloogiaid;
- oskab kavandada õppetööd haja- ja distantsõppes;
- on läbi viinud tunni hübriidõppes või distantsõppes ja seda analüüsinud;
- oskab välja tuua erinevaid haja- ja distantsõppes esile tulevaid väljakutseid ning nende võimalikke lahendusi;
- haja- ja distantsõppes õpetades kasutada erinevaid digitehnoloogiliste vahendite poolt toetatud õppemeetodeid;
- on kavandanud haja- või distantsõppes tunni arvestades õpilaste eripäradega rühmas (diferentseerinud või individualiseerinud õppesisu);
- analüüsib ennast ja kaasõppijaid õppetöö läbiviijana kasutades kaasaegset tehnoloogiat.

Koolituse teemad:
Haja- ja distantsõppe olemus ja teoreetilised seisukohad
Õppemetoodika võimalused haja- ja distantsõppe läbiviimiseks
Kursuse disaini muutmine vastavalt haja- ja distantsõppe eripäradele
Eesmärgistamine haja- ja distantsõppes - milliseid eesmärke on õpetajal võimalik seada lisaks ainealastele eesmärkidele
Erinevate haja- ja distantsõpet toetavate keskkondade demonstreerimine, kasutamine ja analüüsimine lähtuvalt eesmärkidest Võimaluste ja kitsaskohtadega tutvumine
Tunnikavade analüüs
Tagasisidestamine õppejõu ja kaasõppijate poolt
Minitundide läbiviimine lähtuvalt koostatud kavast
Tundide salvestamine ja analüüs
Erinevate tundide lõimingu võimalused
Õpilaste eneseregulatsioonioskused ja eripärad haja- ja distantsõppes
Iseseisvate tööde esitlemine, õppijate tagasisidestamine

Lõpetamise tingimused: Kursus on edukalt läbitud, kui on osalenud vähemalt 75% auditoorses töös ning on sooritatud iseseisva töö ülesanded.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisvate ülesannete lahendamise, esitluse ja kaaslaste esitluste analüüsi põhjal. Koolitus on üles ehitatud aktiivõppele!

Õppejõud-koolitajad: Maarja Sõrmus ja Meeli Rannastu-Avalos
Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli (digitaalse) tunnistuse.
Maksumus: Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejale tasuta.

26. november 2021 ilmus Õpetajate lehes ka koolituse sisu puudutav artikkel Digiajastu hariduses: paind- ja distantsõppe võlu ja valu.

Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi osaleja maksumuse ulatuses. Koolitusele registreerudes kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

ESF meetme tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused rahastusotsuste tingimuste alusel toimub koolitustele registreerumine täienduskoolituse infosüsteemis Juhan.
 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Image
#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
22.09.2022
#täiendusõpe

Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes

Koolituse Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes tutvustus.
22.09.2022
#täiendusõpe
-

VII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile - mõtted ja teod"

15.09.2022