Individuaalse arenduskava rakendamine lasteaias. Tugispetsialisti vaade

Maht: 16 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset, 4 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Koolitusel osalejal peab olema magistriharidus eripedagoogikas või logopeedias ning osaleja peab töötama lasteaias või lasteaiaealiste lastega eripedagoogi või logopeedi rollis. (Koolitusel saavad osaleda vaid sihtrühma kuulujad)
Kursuse toimumine: 29.10.2022 - 26.11.2022 (kokku kaks õppepäeva)
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu

Koolituse eesmärk: Aktiviseerida eripedagoogide ja logopeedide teadmised, oskused ja kogemused seoses individuaalse arenduskava koostamisega; analüüsida õppijate senist individuaalsete arenduskavade rakendamise praktikat ja arendada oskusi meeskonnatöös osaleda ja seda juhtida.
Õppekava toetab eripedagoog, tase 7 kutsekompetentside B2.1- B2.5 arendamist ja logopeed, tase 7 kutsekompetentside B2.1-B2.4 arendamist.

Enne koolituse algust tuleb osalejal koostada ka eeltöö:
Palume õppijal anda lühiülevaade (1 lk) senistest kokkupuudetest individuaalsete arenduskavadega lasteaias: mitme koostamisel on õppija osalenud, millises rollis, millised on olnud peamised raskused ja arengukohad õppija enda hinnangul. Samuti küsimused koolitajatele.
Eeltöö esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2022 veebikeskkonda Moodle (ligipääsu Moodlesse saavad õppijad koolituse alguse lähenemisel)


Koolituse sisu:
Lapse õigus haridusele, lastevanemate ja lasteaia kohustused
Erivajadustega laps ja tugimeetmed lasteaias
Individuaalse arenduskava rakendamise protsess õppeaasta lõikes
Meeskonnatöö: liikmed, ülesanded, koostöö
Juhtumite arutelud (hindamine, õpetamine, nõustamine)

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab, miks, millal, kellele ja kuidas on vaja lasteaias koostada individuaalset arenduskava;
- oskab oma erialast lähtudes analüüsida lapse arengutaset ning tuua välja valdkonnad, milles on lapsele vaja raskusastet muuta;
- analüüsib oma senist praktikat lasteaias seoses individuaalse arenduskavaga ning toob välja arengukohad;
- teadvustab iseenda kui tugispetsialisti ja meeskonna liikme rolli ning ülesandeid individuaalse arenduskava rakendamisel.

Lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 10 tundi, iseseiseva töö arvestuslik sooritamine (õppija osalusel koostatud individuaalse arenduskava analüüsimine ja edasi arendamine (muudatusi on põhjendatud kursusel õpitu alusel)).

Õppejõud-koolitajad: Maili Karindi, Pille Häidkind
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tunnistuse.

Maksumus: 130€
 

Koolituse nimekiri on hetkel täitunud.
Koolituse ootenimekirja registreerumiseks võtke ühendust aadressil kati.lukk@ut.ee

#täiendusõpe

Aktiivse ainetunni ABC

Koolituse Aktiivse ainetunni ABC tutvustus.
#täiendusõpe

Liikuma kutsuva kooli ABC

Koolituse Liikuma kutsuva kooli ABC tutvustus.
#täiendusõpe

Professionaalset arengut toetavad koolitused

Professionaalset arengut toetavate koolituste tutvustus