Autor:
Tartu Ülikool

Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne

Kui sul on soov õppida vahetusüliõpilasena Euroopas, siis on kõige lihtsam teha seda Erasmus+ programmi toel. Euroopa-sisene õpiränne võimaldab sinul kui TÜ üliõpilasel õppida oma õppevaldkonna partnerkõrgkoolis, seda kasvõi mitu korda ülikooliõpingute jooksul. Alljärgnevalt leiad informatsiooni programmi tingimuste, õpirände reeglite, stipendiumi ja kandideerimise kohta.

 

Kandideerimistingimused

 • Kandideerimiseks pead olema TÜ üliõpilane (osaleda ei saa eksternid, külalisüliõpilased, residendid).
 • Pead olema edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppes (magistri- ja doktoriõppes saad osaleda õpirändes juba 1. aastal).
 • Pead arvestama, et välismaal õppimine mahuks sinu TÜ õppeaja sisse (koos väliskõrgkooli tulemuste ülekandmisega).
 • Arvesta, et õpingud ühes väliskõrgkoolis võivad kesta järjest 2-12 kuud. Klassiõpetaja õppekaval kuni 24 kuud.
 • Eelolevaks õppeastaks saab dokumendid esitada veebruaris-märtsis ning täiendav konkurss vabadele kohtadele kevadsemestriks toimub augustis-septembris.

 

Väliskõrgkooli väljavalimine

Uuri esmalt SoleMOVE'i keskkonnas, millised on haridusteaduste instituudi Erasmuse partnerkõrgkoolid. Seejärel tutvu väliskõrgkoolide kodulehtedega ning nende pakutavate inglise keelsete õppeainete valikuga. Valik tee selle järgi, millises kõrgkoolis sulle huvipakkuvaid õppeaineid leidub. Väliskõrgkoolis tuleb läbida vähemalt 15 EAP väärtuses õppeaineid. Väliskõrgkooli õppeaineid saab asendada Tartu Ülikooli õppeainetega juhul, kui nende sisu on sarnane. Sellekohase lõpliku otsuse teeb õppekava VÕTA komisjon. Kõiki väliskõrgkooli õppeaineid saab arvestada ka vabaainete alla. Kandideerimise hetkel ei ole sul vaja veel konkreetseid õppeaineid välja valida, kuid kindlasti tasub veenduda, kas soovitud väliskõrgkoolis on piisavalt sobivaid õppeaineid.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

Alates 2022/23 õppeaastast toimub kandideerimine SoleMOVE'i keskkonnas, kuhu saad sisse logida Tartu Ülikooli kasutajanime ja parooliga. Kõik dokumendid tuleb täita ja esitada SoleMoves, kuid kuna keskkond on värske, võib ette tulla tõrkeid. Tõrgete tekkimise puhuks on alljärgnevalt kirjeldatud ka iga dokumendi esitamine vanal viisil. Kõik kandideerimisdokumendid peavad olema kandideerija poolt digitaalselt allkirjastatud.

Kandideerides õppeaastaks 2022/2023, esita avaldus SoleMOVE'i keskkonnas. Vaata ka SoleMove keskkonna kasutusjuhendit, kuidas leida sobiv väliskõrgkool, ja kandideerimisavalduse esitamise juhendit. Haridusteaduste instituudi üliõpilased peavad "Application period" alla valima "Faculty of Social Sciences".

Esita SoleMove keskkonnas digitaalselt allkirjastatud failina.

Ülesehitus ja stiil:

 • aus, põhjendatud mõtteavaldus, miks on taotleja antud stipendiumile parim kandidaat;
 • plaanitava õppetöö üldkirjeldus, sh milliseid aineid soovitakse kuulata, milliste õppejõududega koostööd teha jms;
 • kuidas senitehtu seostub vajadusega õppida välisülikoolis;
 • milline võiks olla õpingute resultaat ning seos praeguste õpingutega TÜ-s;
 • stiililt huvitav ja meeldejääv;
 • pikkus 1-1,5 lk.;
 • iga lehe ülanurgas autori nimi;
 • lõpus nimi ja allkiri.

Esita SoleMove keskkonnas digitaalselt allkirjastatud failina.

Õppetulemuste tõend peab olema trükitud akadeemilise üksuse kirjaplangile ning seal peab olema näidatud ka keskmine hinne (keskmise hinde kajastamise soovist tuleb eraldi teavitada). Küsi oma õppekava õppekorraldusspetsialistilt käesolevate õpingute õppetulemuste koopiat (soovitatavalt inglise keeles).

Esita SoleMove keskkonnas digitaalselt allkirjastatud failina.

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis. Selleks tutvu väliskõrgkooli nõuetega Erasmuse üliõpilastele nende kodulehel, et veenduda, kas nad nõuavad kindlat keeletaset või mitte. Sobivad kõik rahvusvahelised ja kohalikud keeletestid (sh TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži keeletest), samuti läbitud keelekursuse kohta välja antud tõend (kus on kinnitatud saavutatud keeletase). Keeletõend küsida soovitavalt võõrkeeles, et see sobiks hiljem ka väliskõrgkoolile esitamiseks. Kui väliskõrgkool keeletõendit ei nõua, siis see ei tähenda, et TÜ konkursil ei peaks keeleoskust tõendama - sellisel juhul usaldab partnerülikool, et TÜ üksus on keeloskuse kontrollinud. Üldjuhul ei eeldata Erasmuse programmi raames rahvusvahelise testi sooritamist, aga tasub juba enne TÜ-s kandideerimist vaadata üle ka väliskõrgkooli nõuded.

Riigieksami tulemus on piisav juhul, kui selle kohta on väljastatud eraldi tõend, kus määratud tase Euroopa keeleraamistikus. Riigieksamitunnistust saab eestikeelsena alla laadida www.eis.ekk.edu.ee, logides sisse, klikkides valikutele "Muud" > "Eksamitunnistused" > "Minu tunnistused". Enne 2014. aastat gümnaasiumi lõpetanutel puudub riigieksami tunnistusel märge omandatud keeletaseme kohta. Alates 2014. aastast gümnaasiumi lõpetanutel tõendab B2 keeletaset eksamitulemus vähemalt 75 punkti. Soovituslik on eelnevalt välja selgitada, kas väliskõrgkool soovib samuti näha eraldi ingliskeelset tõendit sinu keeleoskuse kohta või mitte. Nii saad kindel olla, et kõik vajalikud dokumendid on õigeaegselt olemas. Kui väliskõrgkool siiski nõuab tõendit, tuleks sul teha tasuline keeletest, mille läbimisel saad ingliskeelse tõendi, millele on märgitud ka keeletase. Peale kandideerimist ei pruugi tasulisel testil käimiseks enam aega olla.

Otsusest annab Erasmuse koordinaator teada märtsi (põhikonkurss) või septembri (täiendav konkurss) lõpuks. Tartu Ülikooli rahvusvahelise õpirände keskus edastab väljavalimisotsuse väliskõrgkooli.

 

Peale õpirändes osalemise taotluse positiivset otsust vajalikud tegevused

Vaata väliskõrgkooli veebilehelt vahetusüliõpilastele mõeldud info alt, millised dokumendid ja milliseks tähtajaks tuleb Sul väliskõrgkooli esitada. On võimalik, et väliskõrgkool palub sul ka eraldi enda väljavalimisest teavitada.

Laadi alla ainekava dokument ja kopeeri sinna ÕISist ning väliskõrgkooli õppeainetest inglise keelsed tekstid vastavalt tulbas nõutule. Õppeainete valimiseks peaksid vaatama, millised õppeained on Sul õppekavast veel läbimata ja kas mõni neist on sisult sarnane välisülikoolis pakutavaga. Sellised ained saab omavahel asendada ja TÜs neid sel juhul läbima ei pea.

Kõigi ülejäänud õppeainete puhul, mida välisülikoolis läbida soovid, kuid mida otseselt ühegi TÜ õppeainega asendada ei saa, on kaks varianti:
1) märgi, et soovid need arvestada "mobiilsusakna" või mooduli "välismaal õpingud" alla (olenevalt sellest, kuidas see on sinu õppekavasse ÕISis märgitud). Nende moodulite alla on võimalik õppeaineid arvestada, kui väliskõrgkooli õppeaine sobiks sisult valikainete moodulisse, st õppeaine on hariduse valdkonnast.
2) märgi, et soovid need arvestada "vabaainete" mooduli alla, kui vajad vabaainete ainepunkte või kui õppeaine pole sinu õppekava sisuga seotud.

PS! Kui lased väliskõrgkoolis läbitud õppeainetest kanda moodulitesse rohkem ainepunkte, kui sinu õppekava ette näeb, pead arvestama, et õppekava täitmisel üle mahu tehtud ainepunkte ei arvestata. Näiteks, kui sinu õppekaval on vabaainete maht 12 EAPd, sul ei ole varasemalt ühtegi vabaainet valitud ja läbid väliskõrgkoolis 20 EAP mahus vabaaineid, siis kantakse ÕISI küll kõik 20 EAPd ja seega on nõue läbida välismaal vähemalt 15 EAPd täidetud, kuid õppekava täitmisel üle mahu tehtud ainepunkte ei arvestata.

Välisülikoolis pakutavate inglise keelsete õppeainete tutvustused leiad välisülikooli kodulehelt. Välisülikoolis on õigus võtta minimaalselt 15 EAP (ingl. k. ECTS) ja maksimaalselt 30 EAP väärtuses õppeaineid.

Täidetud ainekava saada oma õppekava õppekorraldusspetsialistile koos õppeplaani ja õppeplaani lisaga.

Laadi õppeplaani dokument alla ja täida vastavalt koostatud ainekavale.

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud õppeplaan saada oma õppekava õppekorraldusspetsialistile.

Laadi õppeplaani lisa dokument alla ja märgi sinna õppeained, mida plaanid väliskõrgkoolis valida ja neile vastavad õppeained Tartu Ülikoolis. Kui kõik õppeained ei mahu saadetud dokumenti, tee ankeedist koopia ja kopeeri see järgmisele lehele. Kui soovid mõne aine arvestada "mobiilsusakna", "välismaal õpingute" või "vabaainete" mooduli alla, märgi ka need vastavalt. Näiteks vabaaineks arvestamisel kirjuta õppekava järgse õppeaine reale "Vabaainete moodul" ja mitu EAP-d väliskõrgkoolis pakutav õppeaine Sulle annab. 

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud õppeplaani lisa saada oma õppekava õppekorraldusspetsialistile.

Sinu õppekava õppekorraldusspetsialist vaatab esitatud dokumendid läbi ja teeb otsuse 14 päeva jooksul taotluse esitamisest (juulis otsuseid ei tehta), kinnitades taotluse osaliselt, täielikult või lükates selle tagasi.

 

Peale õppeplaani kinnitamist, kuid enne õpirändesse minekut

Õppelepingu vormistamine elektroonselt:

Enne OLA (online learning agreement) vormistamist küsi väliskõrgkoolist, kes on nende poolt kontaktisik (Responsible person at the Receiving Institution), kelle kontaktid lepingusse lisada. Logi sisse SoleMove keskkonda, täida ja kinnita seal õppelepingu (Learning Agreement) vorm. Kui oled selle kinnitanud, vaatab selle üle ja kinnitab ka instituudi õppelepingu kinnitaja (International Coordinator) ehk sinu õppekava õppekorralduse spetsialist. Seejärel liigub info süsteemis väliskõrgkooli, kes peab omalt poolt õppelepingu samuti kinnitama (väliskõrgkool võib selleks kasutada teist keskkonda, kuid info peaks erinevate keskkondade vahel samuti automaatselt liikuma).

Kui õppeleping on kolmepoolselt kinnitatud, jõuab see info ka SoleMovesse ja selle alusel vormistatakse Sind välismaal õppijaks.

Täpsema juhendi SoleMoves õppelepingu vormistamiseks leiad Tartu Ülikooli kodulehelt.

 

Õppeleping tuleb allkirjastada käsitsi, kui väliskõrgkool ei saa tehnilistel põhjustel elektroonset õppelepingut omaltpoolt kinnitada. Selleks:

Laadi õppelepingu dokument alla, täida ja allkirjasta kolmepoolselt. Erasmus+ programmi üleilmse õpirände kaudu väliskõrgkooli õppima suundujad peavad kasutama paberkandjal õppelepingut. Täpsema juhise leiad siit (kolmas alapunkt: Paberkandjal õppelepingu vormistamine (learning agreement)). Õppeleping tuleb allkirjastada Sinul üliõpilasena (Student), Tartu Ülikooli poolsel kontaktisikul ehk sinu õppekava õppekorralduse spetsialistil (Responsible person at University of Tartu) ja välisülikooli kontaktisikul (Responsible person at the Receiving Institution) käsitsi ja enne õpirände algust.

Täida dokument andmetega, trüki välja ja allkirjasta käsitsi, seejärel vii allkirjastamiseks oma õppekava õppekorralduse spetsialistile või skaneeri ja saada talle samuti käsitsi allkirjastamiseks ning lase tal omakorda skaneerida ja tagasi saata ning seejärel saada välisülikooli allkirjastamiseks. Lõpliku otsuse sinu õpirändesse vastuvõtmiseks teeb väliskõrgkool. Väliskõrgkooli poolt allkirjastatud õppeleping saada tagasi oma õppekorralduse spetsialistile, mille alusel vormistatakse Sind välismaal õppijaks.

Erasmus+ programmis osalemiseks tuleb enne õpirände algust lisaks õppelepingule sõlmida ka toetusleping, kus fikseeritakse programmis osalemise tingimused, õigused ja kohustused (sh aruandlus), toetuse maksmise põhimõtted, välisõpingute periood jmt. Toetuslepingu saad sõlmida:

 • Üldjuhul perioodil 1 kuni 4 nädalat enne sinu välisõpingute algust; Toetuslepingu ja stipendiumi sõlmimisega seotud dokumendid saadetakse Sinu e-postile.
 • Eeldusel, et sinu õppeplaanil on õppeainete arvestamise otsus ning õppeleping allkirjastatud vähemalt sinu ja TÜ esindaja poolt.

Osaledes Erasmus+ õpirändes on sul võimalus saada stipendiumi, mis aitab sul välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi (osaliselt) katta. Stipendumi makstakse ainult füüsilise õpirände korral. 80% stipendiumi kogusummast kantakse sinu Eesti pangakontole üldjuhul 1 kuni 2 nädala jooksul lepingu allkirjastamisest. Toetuse suurus 2022/23 õppeaastaks on 540 kuni 600 €/kuus. Erinevatel juhtudel on võimalik taotleda täiendavat toetust, mille kohta leiad lisainfot ülikooli kodulehelt.

OLS süsteemis tuleb enne õpirändesse suundumist testida peamise õppekeele (võõrkeeles, mida hakkad kasutama välismaal õppimiseks) oskust, lisaks saad osaleda veebipõhisel keelekursusel, et oma oskusi parandada. Juurdepääsu keeletestile saad peale Erasmus+ toetuslepingu sõlmimise protsessiga alustamist.

 

Elukorralduse planeerimine

Uuri väliskõrgkooli infomaterjalidest, kas sul on võimalus saada majutust ühiselamus või tuleb endale eramajutus leida. Majutuse eest tuleb ise maksta, mistõttu on väga oluline endale selgeks teha orienteeruv igakuine kulu.

Välismaale õppima minnes tuleb reeglina taotleda ka vastava riigi elamisõigust. Täpsemat informatsiooni vahendab vastuvõttev kõrgkool.

Oma reisi välisülikooli planeerib ja kulutused teeb üliõpilane ise.

 

Aruandlus peale õpirännet

Palu väliskõrgkoolil õpirände lõpus täita kinnituskirja vorm ja laadi see üles Solemove keskkonda.

Palu väliskõrgkoolist õppetulemuste tõendi (Transcript of Records) koopiat ja laadi see üles Solemovesse ning saada ka oma õppekava õppekorraldusspetsialistile. Arvesta, et tegemist on üliõpilasvahetuses osalemise olulise tingimusega ning tulemuste sissekandmine peaks saama taotletud 8 nädala jooksul alates õpirände lõpust.

 

Lisaks täida ära õppeplaani ja õppeplaani lisa teine pool ja edasta ka need oma õppekava õppekorraldusespetsialistile. Akadeemilises üksuses kantakse õppeained ÕIS-i (kui õppetulemuste tõendil toodud õppeained on kooskõlas kinnitatud õppeplaanil olevatega).

Välisõpingute lõpus tuleb sulle e-kiri Erasmus+ süsteemist Mobility Tool palvega täita õpingute aruande elektrooniline küsimustik.

Pärast aruandluse viimase osa esitamist 45 päeva jooksul määratakse sulle lõplik Erasmus+ stipendium. Selleks tehakse jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue. Kui aruandlus jääb õigeaegselt esitamata, tuleb stipendium ülikoolile tagastada.