Autor:
Triin Kirs

Lõputöö teemad ja juhendajad

Haridusteaduste instituudi juhendajate uurimisvaldkonnad

 

NimiUurimisteemad
professor Evelyn Kiive
 • Laste ja täiskasvanute aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomaatika ja sekkumised
 • Agressiivne ja impulsiivne käitumine
 • Täidesaatvad funktsioonid ja tähelepanu erinevad aspektid õppimise kontekstis
professor Äli Leijen
 • Õpetaja professionaalne areng
 • Õpetaja teadmised
 • Õpetaja agentsus (teacher agency)
 • Tähenduslik õpetamine
 • Õpetajate koostöö, õpikogukond
 • Õpetajakoolituse visioon, õppeainete ja praktika sidusus
 • Tuumpraktikad õpetajakoolituses
 • Professionaalse identiteedi kujunemine
 • Refleksiooni käsitused hariduses ja refleksiooniprotsesside toetamine
 • Õpimotivatsioon ja sellega seostuvad tegurid
professor Margus Pedaste
 • Digiseadmete, -keskkondade ja -sisu kasutamise efekt õpitulemustele vastavalt DigiEfekti projektile (vt https://digiefekt.ut.ee)
 • Digipädevuse hindamisvahendite arendamine
 • Loodusteadusliku pädevuse hindamisvahendite arendamine
professor Krista Uibu
 • I-II kooliastme õpilaste suhtluspädevuse hindamine ja hindamisvahendite arendamine
 • Mitmekeelne ja mitmekultuuriline haridus lasteaias ja I-II kooliastmes
 • Eesti keel teise keelena nooremas koolieas
 • Õppevara arendamine lasteaias ja I-II kooliastmes
 • Pedagoogilised sekkumised lasteaias ja koolis
kaasprofessor Mari Karm
 • Ülikoolis õppimine ja õpetamine
 • Täiskasvanute õppimine ja õpetamine
 • Õppemeetodite rakendamine (tegevusuuring)
kaasprofessor Kristi Kõiv
 • Koolikiusamine ja teised sotsiaalpsühholoogilised probleemid koolis ja klassis
 • Laste, noorukite, täiskasvanute antisotsiaalne käitumine
 • Sekkumine ja ennetus õpilaste sotsiaalpedagoogiliste probleemide korral
 • Täpsem teema kokkuleppel üliõpilastega
kaasprofessor Marika Padrik
 • Kakskeelsus ja keelepuue: muukeelsete laste keelelise arengu hindamine, keelepuude tuvastamine
 • Eesti keele omandamine ja õpetamine teise keelena HEV õppijatel: keeleteadliku õpetamise põhimõtete rakendamine
 • Dialoogiline lugemine kui lapse keelelise arengu toetamise meetod
kaasprofessor Katrin Saks
 • Õpioskused ja õpistrateegiad
 • Keeleõpe ja keeleõppestrateegiad
 • Eneseregulatsioon, enesereguleeritud õppimine
 • Õpetajate arusaam ja teadmised õppija eneseregulatsioonist
 • Autonoomne õppija
 • Eesmärgistamise mõju õpiprotsessile ja tulemustele
 • Enesehindamine
 • Õpetajate kutsekindlus

kaasprofessor Merle Taimalu

 

 

 • Motivatsioon, õpimotivatsioon
 • Laste annete arengu toetamine, andekad/võimekad lapsed; õpetajate/üliõpilaste hoiakud, motivatsioon ja enesetõhusus nende toetamisel
 • Enesetõhusus (õpetajad, õpilased, lapsevanemad), seostame mõne konkreetse valdkonnaga
 • VEPA Käitumisoskuste Mänguga seotud teemad (nii koolis kui lasteaias)
 • Õpetajate/üliõpilaste professionaalsed teadmised (aine, pedagoogika, tehnoloogia) TPACK raamistiku alusel
 • Õpetajate koostöö (nt erineva õpetajate süsteemiga lasteaedades)
 • Soostereotüübid ja sooteadlik pedagoogika
 • Väärtuskasvatus
kaasprofessor Leo Aleksander Siiman
 • Digitaalsete 3D-õppematerjalide mõju õppimisele ja ruumilise mõtlemise arengule
 • Õpilaste uurimuslike oskuste arendamine loodusõpetuse tunnis
 • Veebipõhiste uurimusliku õppe tegevuste väljaarendamine ja katsetamine
 • Digitaalne mäng õppetöös
 • Õpilaste koostööoskuste arendamine

kaasprofessor Emanuele Bardone

(juhendamine ja töö kirjutamine inglise keeles)

 • Responsible Research in the academia (i.e. emergence of responsibility and autonomy in doctoral students, issues in project-based academia, responsibility and scientific inquiry,...)
 • Responsible Innovation in Education (i.e., the impact of mobile devices in school, collaborative approaches to educational technology design, ethical frameworks for educational technology)
 • Philosophical issues in Education (i.e., the nature of educational science/research, the relevance of existentialism for education, the nature of emancipatory education, ...)
 • Science education and philosophy of science (i.e., Inquiry-based learning and scientific inquiry, images of scientific inquiry in education,..)
kaasprofessor Liina Lepp
 • Õppe kavandamine (teema piiritlemine koostöös üliõpilasega)
 • Õpetajate õpetamistegevused koolis (teema piiritlemine koostöös üliõpilasega)
 • Valikud õppeprotsessis (õpilase vaade)
 • Valikute andmine õppeprotsessis (õpetaja vaade)
kaasprofessor Rain Mikser
 • Haridusteooria
 • Haridusfilosoofia
 • Pedagoogika arengulugu (eeskätt rahvusvaheline mõõde)
 • Õppekavateooria, õppekavapoliitika, õppekava-arendus
 • Sotsiaalpedagoogika teooria
kaasprofessor Marja-Liisa Mailend
 • Afaasia ja kõneapraksia: 
  avaldumine eesti keeles, diferentsiaaldiagnostika, teraapia
Tea Ausin
 • Laste ja noorukite sotsiaalsed, emotsionaalsed ja käitumisraskused (mida teha raskuste ennetamiseks; kuidas sekkuda; kuidas sotsiaalseid oskusi õpetada?)
Ave Avalo
 • Erinevate kunstitehnikate kasutamine visuaalsel eneseväljendamisel
 • Kunstiõpetuse tõlgendamine, iseärasused ja võimalused
Piret Einpaul
 • Õpetaja heaolu (teema piiritlemine koostöös üliõpilasega)
 • Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused (teema piiritlemine koostöös üliõpilasega)
Diana Eller
 • Kutseõppe ja töökohapõhise õppe praktikakorraldus
 • Õppekavaarendus kutseõppes
 • Õppe kavandamine kutseõppes
 • Digipedagoogika rakendamine kutseõppes
 • Rahvusvaheline koostöö kutseõppes
 • Õppijat toetav mentorlus kutseõppes
Külli Hiiemäe-Metsar
 • Ettevõtluspädevuse alapädevuste arendamine ja lõimimine I ja II kooliastmes
Pihel Hunt
 • Õpetaja professionaalne areng
 • Tagasiside
 • Õpetaja meedias
Pille Häidkind
 • Koolieelne eripedagoogika: kuni 7-aastaste erivajadustega laste arengutaseme hindamine ja õpetamine
 • Kaasav haridus lasteaias: eripedagoogi ja õpetaja rollid, meeskonnatöö
 • Eripedagoogi kutse: üliõpilaste ettevalmistus ja vilistlaste vajadused, õppekavad
Kaire Jõgi
 • Loodusteemade õpetamine koolieelses eas
 • Tervis ja heaolu koolieelses lasteasutuses
 • Keskkonnateadlikkuse (sh kliimateadlikkuse) kujundamine lasteaias ja koolis

Teema täpsustatakse koostöös üliõpilasega.

Maria Jürimäe
 • Kirjaoskuse areng ja seda toetav õppekeskkond
 • Digivahendite (nt Jutupliiats) roll kirjaoskuse arengu toetamisel
 • Kirjaoskuse arengu hindamine ja tagasisidestamine
 • Õpetajate professionaalne areng õpiringides
Karmen Kalk 
 • Refleksioon õpetajatöös
 • Digivahendite kasutamine õppetöös
Aigi Kikkas
 • Õpilaste teadmised ja arusaamad loodusteaduslikest protsessidest/nähtustest
 • Loodusteemade käsitlemine koolis/koolieelses lasteasutuses
 • Keskkonnateadlikkuse (sh kliimateadlikkuse) kujundamine koolis ja lasteaias
Tiina Kivirand
 • Kaasav haridus, selle erinevate aspektide rakendamine Eesti koolides
Triin Kivirähk-Koor
 • Eripedagoogika koolis ja lasteaias, õpiraskused matemaatikas: millised raskused esinevad, miks raskused tekivad, kuidas raskusi uurida, kuidas õppijaid aidata? (meetodid, õppevahendid)
Tiia Krass
 • Lastekirjanduse kasutamine õppetöös/õpitegevustes
 • Ilukirjanduse kasutamine I ja II kooliastme võõrkeeleõppes
 • Lugemisoskuse ja grammatilise pädevuse arendamine võõrkeeleõppes
Kristina Kutsar
 • Autismispektri häirega lapse toimetulek õppeasutuses
 • Autismispektri häirega lapse õpetamine, arengu toetamine
 • Autismispektri häire ja sotsiaalsed oskused
 • Jutustamisoskuse kujundamine programmi Story Champs toel
 • Koostöine õpetamine eripedagoogi ja teiste spetsialistide vahel
Kerli Kõiv
 • Enesejuhitud õppimine
 • Koolist väljalangemise ennetus ja õppimisse tagasipöördumise tugi
 • Mitteformaalõppe rakendamine ja arendamine 
 • Valdkondadevaheline koostöö õppija toetamisel

Lagle Lehes

 

 • Häälehäirete hindamine ja teraapia (häälehäired lastel; häälehäired professionaalsetel häälekasutajatel)
 • Neelamishäirete hindamine ja teraapia (neelamishäired neuroloogilistel patsientidel; neelamishäired lastel)
 • Huule-suulaelõhega sündinud laste kõnepuuete hindamine ja teraapia
Heily Leola
 • Lõimitud õppetegevuste koostamine lasteaiale (täpsemad valdkonnad täpsustame ühiselt)
 • Õppevara lasteaias ja esimeses kooliastmes (täpsema fookuse täpsustame ühiselt)
 • Mäng koolieelses eas
Karin Naruskov
 • Küberkiusamine: küberkiusamise liigid ja vahendid
 • Õpilaste/õpetajate arusaam küberkiusamisest
 • Küberkiusamiseks kasutatavad keskkonnad jne
Pille Nelis
 • Kaasav haridus koolieelse lasteasutuse kontestis
Mari Niitra
 • Lastekirjandus - teemafookus omal valikul
 • Lastekirjandus ja lapse kognitiivne areng
Kaja Pastarus
 • Õppijate oskuste uurimine; õpetamine; õppevara: kerge intellektipuudega (lihtsustatud õppe) õppijad – erinevad ained; õpiraskustega õppijad – eesti keele teemad
 • Kirjaliku kõne (lugemine, kirjutamine) oskused tuge vajavatel õppijatel – uurimine, õpetamine (sobib ka logopeedia üliõpilastele)
  
Leesi Peedumäe
 • Matemaatika õpetamine koolieelses eas
Kristi Pikk
 • Õpilaste agentsus
 • Õpetajate hoiakud ja õpetamistegevused matemaatika kontekstis
Doris Kristina Raave
 • Digitehnoloogia kasutamine õppetöös
Meeli Rannastu-Avalos
 • Uurimuslik õpe
 • Koostöine õpe
 • Haja-, paind-, hübriid- ja distantsõpe
 • Nutikad tehnoloogiad
 • Digitehnoloogia kasutamine
Liana Roos
 • Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) üld-, kutse- ja kõrghariduses
 • Kutse- ja täiskasvanuharidus (täpsem teema valik koostöös üliõpilasega)
Kristel Ruutmets
 • Inglise keele õpetamine I ja II kooliastmes (täpsem teema valik üliõpilasega koostöös; nt sõnavara või keele osaoskuste õppimine ja õpetamine)
Evi Saluveer
 • Kultuuriteemade käsitlemine I ja II (III) kooliastme inglise keele tunnis ning selle integreerimine keeleõppega
 • Lõimitud aine- ja keeleõpe
 • Kriitilise mõtlemise arendamine II-III kooliastme inglise keele tunnis
 • Autentse materjali kasutamine võõrkeeleõppes
Esta Sikkal
 • Muukeelne laps lasteaias / muukeelne õpilane koolis (täpsem teema valik koostöös üliõpilasega
 • Eesti keele kui teise keele õpetamise või keelelise toetamise praktikad
Gerli Silm
 • Testi täitmise motivatsioon
 • Psühholoogilise heaoluga seotud teemad (stress, läbipõlemine, motivatsioon jm)
Maarja Sõrmus
 • Klassiõpetajate matemaatika ärevus (koos kaasjuhendajaga juhendatav teema)
 • Storigami I ja/või II kooliastmes (koos kaasjuhendajaga juhendatav teema)
 • Matemaatika õppimise motivatsioon
 • Matemaatikapädevus
 • Matemaatiline probleemilahendamine
 • Arvutiprogrammide ja mängude kasutamine matemaatikatunnis

Eija Sõukand

 

 • Intellektipuudega õpilaste õpetamise meetodid
 • Erivajadustega väikelaps ja tema arendamise võimalused
 • Eripedagoogi töö rehabilitatsioonis
Egle Säre
 • Mõtlemisoksuste arendamine arutelu kaudu
 • Arutelu meetod koolis
 • Õpetaja pädevused arutelu juhtimisel
 • Küsimused õppeprotsessis
Karmen Trasberg
 • Võrdõiguslikkust väärtustav vaatepunkt - LGBT temaatika hariduses
 • Eesti haridusmõtte kujunemine
 • Mobiilsusaken õppekavades ja hariduse rahvusvahelistumine
 • Õpetajate/õppijate õpirände kogemused
 • Ajarännaku meetod ainete lõimimisel koolis
 • Waldorfi pedagoogika seminari kujunemislugu Eestis (teema sobib paaristööks magistrantidele)
Irja Vaas
 • Kunstivaldkonna didaktika rakendamine lasteaias
 • Nüüdisaegsed ainedidaktika käsitlused sh õppematerjalid, õppevormid, tehnoloogiad
Merje Viigand
 • Düsartriaga täiskasvanute kõne arusaadavuse hindamine
 • Afaasia – keeleliste oskuste hindamine
 • Afaasiaga isiku kommunikatsioon lähedasega – hindamine ja teraapia
 • Õpetajate hääleprobleemid
Ilona Võik
 • Tekstiloome esimeses kooliastmes
 • Sõnavaratöö lasteaias
 • Sõnavaratöö esimeses kooliastmes 
 • Lasteaiaõpetajate hinnangud eesti keele kursuste sisule
Anna Maria Ülviste
 • Lapse ja vanema suhtluskoostöö (täpsemalt jagatud tähelepanu) hindamine (andmete kogumine toimub Tartus)

Pirjo Mõttus

(juhendamine nii eesti kui ka inglise keeles)

 • Tinkerdamine (haridus)tehnoloogiaga
 • Tehnoloogia kasutamine virtuaalses klassiruumis
 • Praktikakogukonnad
 • Inglise keel teise keelena (mh kõne- ja kirjakeel, kogukonnapõhine õppimine, täiskasvanuharidus)
Liisi Pajula
 • Kestlikkuse (ehk jätkusuutlikkuse) haridus
 • Tulevikumõtlemine
 • Kriitiline pedagoogika
 • Haridusfilosoofia

(kõigi teemade puhul tuleb kasuks hea inglise keele oskus)

Anneli Paulus
 • Pragmaatiliste oskuste hindamine vanuses 5-11
Liis Themas (koos Marika Padrikuga)
 • Väldete taju areng vanuses 4,5-7,5 eluaastat
 • Arengulise keelepuudega laste logopeediline teraapia ning selle seosed kõne arenguga
 • Koduse kõnekeskkonna seosed keelelise arenguga

 

Joonas Asumets ja Hele-Mai Viltrop, kõrvuti portreed

Gümnaasiumist ülikooli, ülikoolist unistusteni

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused