Lõputöö teemad ja juhendajad

Haridusteaduste instituudi juhendajate uurimisvaldkonnad

 

Nimi

Uurimisteemad

professor Evelyn Kiive

 • Laste ja täiskasvanute aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomaatika ja sekkumised
 • Agressiivne ja impulsiivne käitumine
 • Hariduslike erivajadustega laste toetamine kaasava hariduse kontekstis

professor Äli Leijen

 • Õpetaja professionaalne areng
 • Õpetaja teadmised
 • Õpetaja agentsus (teacher agency)
 • Tähenduslik õpetamine
 • Õpetajate koostöö, õpikogukond
 • Õpetajakoolituse visioon, õppeainete ja praktika sidusus
 • Tuumpraktikad õpetajakoolituses
 • Professionaalse identiteedi kujunemine
 • Refleksiooni käsitused hariduses ja refleksiooniprotsesside toetamine
 • Õpimotivatsioon ja sellega seostuvad tegurid

professor Margus Pedaste

 • Digiseadmete, -keskkondade ja -sisu kasutamise efekt õpitulemustele vastavalt DigiEfekti projektile (vt https://digiefekt.ut.ee)
 • Digipädevuse hindamisvahendite arendamine
 • Loodusteadusliku pädevuse hindamisvahendite arendamine

professor Krista Uibu

 • Õpetajate õpetamistegevused lasteaias ja algklassides
 • Õpilase sõnavara ja tekstimõistmise oskus ning areng algklassides
 • Emakeele ainedidaktika arendamine
 • Õpivara (õpikute, tööraamatutute jt) analüüs ja valiku kriteeriumid, õpivara jõukohasus lasteaia ja algklasside õpilastele
 • Pedagoogilised sekkumised lasteaias ja koolis

emeriitprofessor Edgar Krull

 • Üldpädevuste (kompetentside) formuleerimise põhimõtted üldhariduskooli õppekavades
 • Õpetaja professionaalne areng ja kutsestandardid
 • Õpetajatöö hindamine
 • Erinevad pedagoogilise psühholoogia teemad (vt. E. Krull Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat 2018)

kaasprofessor Mari Karm

 • Ülikoolis õppimine ja õpetamine
 • Täiskasvanute õppimine ja õpetamine
 • Õppemeetodite rakendamine (tegevusuuring)

kaasprofessor Kristi Kõiv

 • Koolikiusamine ja teised sotsiaalpsühholoogilised probleemid koolis ja klassis
 • Laste, noorukite, täiskasvanute antisotsiaalne käitumine
 • Sekkumine ja ennetus õpilaste sotsiaalpedagoogiliste probleemide korral
 • Täpsem teema kokkuleppel üliõpilastega

kaasprofessor Mario Mäeots

 • Digipedagoogika rakendamine alushariduses
 • Digitaalsete võimaluste rakendamine loodusainete õpetamisel
 • Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis

kaasprofessor Marika Padrik

 • Keelepuue ja kakskeelsus: diagnostika
 • Väldete taju eelkooliealistel lastel (koostöös doktorant Liis Themasega)
 • Keskkonna mõju keelelisele arengule (koostöös doktorant Liis Themasega)
 • Arengulise keelepuudega laste vaimne võimekus (koostöös doktorant Liis Themasega) 
kaasprofessor Katrin Saks
 • Õpioskused ja õpistrateegiad
 • Keeleõpe ja keeleõppestrateegiad
 • Eneseregulatsioon, enesereguleeritud õppimine
 • Õpetajate arusaam ja teadmised õppija eneseregulatsioonist
 • Autonoomne õppija
 • Eesmärgistamise mõju õpiprotsessile ja tulemustele
 • Enesehindamine
 • Õpetajate kutsekindlus

kaasprofessor Merle Taimalu

 

 

 • Enesetõhususega seotud teemad (õpetajad, lapsevanemad, õpilased; konkreetsema teema täpsustame koostöös) 
 • Motivatsiooniga seotud teemad (konkreetsema teema täpsustame koostöös)
 • Andekate/võimekate laste/õpilaste toetamisega seotud teemad: 
  • koolijuhtide ja koolipidajate hoiakud andekate arendamise suhtes (paaristööks);
  • koolid/lasteaiad, kus tegeletakse ja on leitud ressursse andekatega tööks (mida tehakse, kes neid aitab, kust leiavad ressursse jne); 
  • õpetajate ettevalmistus andekatega töötamiseks (teadmised, oskused jms);
  • olümpiaadide jm võistluste/konkursside teema, nt õpetajate ja koolijuhtide suhtumine, hoiakud; osalejate valikukriteeriumid ja eeltöö nendega
 • VEPA kasutamisega seotud teemad (konkreetsema teema täpsustame) 

kaasprofessor Leo Aleksander Siiman

 • Digitaalsete 3D-õppematerjalide mõju õppimisele ja ruumilise mõtlemise arengule
 • Õpilaste uurimuslike oskuste arendamine loodusõpetuse tunnis
 • Veebipõhiste uurimusliku õppe tegevuste väljaarendamine ja katsetamine
 • Digitaalne mäng õppetöös

kaasprofessor Emanuele Bardone

(juhendamine ja töö kirjutamine inglise keeles)

 • Responsible Research in the academia (i.e. emergence of responsibility and autonomy in doctoral students, issues in project-based academia, responsibility and scientific inquiry,...)
 • Responsible Innovation in Education (i.e., the impact of mobile devices in school, collaborative approaches to educational technology design, ethical frameworks for educational technology)
 • Philosophical issues in Education (i.e., the nature of educational science/research, the relevance of existentialism for education, the nature of emancipatory education, ...)
 • Science education and philosophy of science (i.e., Inquiry-based learning and scientific inquiry, images of scientific inquiry in education,..)

Ave Avalo

 • Erinevate kunstitehnikate kasutamine visuaalsel eneseväljendamisel
 • Kunstiõpetuse tõlgendamine, iseärasused ja võimalused
Piret Einpaul
 • Õpetaja heaolu (teema piiritlemine koostöös üliõpilasega)
 • Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused (teema piiritlemine koostöös üliõpilasega)
Diana Eller
 • Kutseõppe ja töökohapõhise õppe praktikakorraldus
 • Õppekavaarendus kutseõppes
 • Õppe kavandamine kutseõppes
 • Digipedagoogika rakendamine kutseõppes
 • Rahvusvaheline koostöö kutseõppes
 • Õppijat toetav mentorlus kutseõppes
Külli Hiiemäe-Metsar
 • Ettevõtluspädevuse alapädevuste arendamine ja lõimimine I ja II kooliastmes
Pihel Hunt
 • Õpetaja professionaalne areng
 • Tagasiside
 • Õpetaja meedias

Pille Häidkind

 • Koolieelne eripedagoogika: kuni 7-aastaste erivajadustega laste arengutaseme hindamine ja õpetamine
 • Kaasav haridus lasteaias: eripedagoogi ja õpetaja rollid, meeskonnatöö
 • Eripedagoogi kutse: üliõpilaste ettevalmistus ja vilistlaste vajadused, õppekavad
Kaire Jõgi
 • Loodusteemade õpetamine koolieelses eas
 • Tervis ja heaolu koolieelses lasteasutuses
 • Kliimateadlikkuse kujundamine lasteaias ja põhikooli esimeses astmes
Sandra Järv
 • Kultuuritundlik õpetamine
 • Mitmekultuuriline klassiruum
 • Pikaajalise õpirände mõju
 • Õppimise eestvedamine

Maria Jürimäe

 • Kirjaoskuse areng ja seda toetav õppekeskkond
 • Digivahendite (nt Jutupliiats) roll kirjaoskuse arengu toetamisel
 • Kirjaoskuse arengu hindamine ja tagasisidestamine
 • Õpetajate professionaalne areng õpiringides
Karmen Kalk 
 • Refleksioon õpetajatöös
 • Digivahendite kasutamine õppetöös

Lii Kaudne

 • Sotsiaal-emotsionaalne õppimine
 • Teadveloleku praktikad vaimse tervise kontekstis

Aigi Kikkas

 • Õpilaste teadmised ja arusaamad loodusteaduslikest protsessidest/nähtustest
 • Loodusteemade käsitlemine

Tiina Kivirand

 • Kaasav haridus, selle erinevate aspektide rakendamine Eesti koolides

Triin Kivirähk

 • Õpiraskused matemaatikas, nende ületamine

Ingrid Koni

 • Alustava õpetaja professionaalne areng
 • Ülikoolis õppimine ja õpingutega kohanemine

Tiia Krass

 • Lastekirjanduse kasutamine õppetöös/õpitegevustes
 • Ilukirjanduse kasutamine I ja II kooliastme võõrkeeleõppes
 • Lugemisoskuse ja grammatilise pädevuse arendamine võõrkeeleõppes
Kristina Kutsar
 • Autismispektri häirega lapse toimetulek õppeasutuses
 • Autismispektri häirega lapse õpetamine, arengu toetamine
 • Autismispektri häire ja sotsiaalsed oskused
 • Jutustamisoskuse kujundamine programmi Story Champs toel
 • Koostöine õpetamine eripedagoogi ja teiste spetsialistide vahel
Kerli Kõiv
 • Enesejuhitud õppimine
 • Koolist väljalangemise ennetus ja õppimisse tagasipöördumise tugi
 • Mitteformaalõppe rakendamine ja arendamine 
 • Valdkondadevaheline koostöö õppija toetamisel

Lagle Lehes

 

 • Huule- ja/või suulaelõhega sündinud laste kõnelised ja keelelised oskused ning elukvaliteet;
 • Häälehäirete diagnostika ja ravi
Heily Leola
 • Lõimitud õppetegevuste koostamine lasteaiale (täpsemad valdkonnad täpsustame ühiselt)
 • Õppevara lasteaias ja esimeses kooliastmes (täpsema fookuse täpsustame ühiselt)
 • Mäng koolieelses eas

Liina Lepp

 • Alustava õpetaja ja koolijuhi professionaalne areng
 • Video-toetatud koostöine õppimine
 • Klassi haldamine (classroom management)

Karin Naruskov

 • Küberkiusamine: küberkiusamise liigid ja vahendid
 • Õpilaste/õpetajate arusaam küberkiusamisest
 • Küberkiusamiseks kasutatavad keskkonnad jne

Pille Nelis

 • Kaasav haridus koolieelse lasteasutuse kontestis

Mari Niitra

 • Lastekirjandus - teemafookus omal valikul
 • Lastekirjandus ja lapse kognitiivne areng
Kaja Pastarus
 • Lihtsustatud õppe (kerge intellektipuudega) õppijad
 • Õpiraskustega õppijad (eesti keele õpetamisega seotud teemad)
Leesi Peedumäe
 • Matemaatika õpetamine koolieelses eas
Kristi Pikk
 • Õpilaste agentsus
 • Õpetajate hoiakud ja õpetamistegevused matemaatika kontekstis
Doris Kristina Raave
 • Digitehnoloogia kasutamine õppetöös

Meeli Rannastu-Avalos

 • Uurimuslik õpe
 • Koostöine õpe
 • Haja-, paind-, hübriid- ja distantsõpe
 • Nutikad tehnoloogiad
 • Digitehnoloogia kasutamine

Liana Roos

 • Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) üld-, kutse- ja kõrghariduses
 • Kutse- ja täiskasvanuharidus (täpsem teema valik koostöös üliõpilasega)

Kristel Ruutmets

 • Inglise keele õpetamine I ja II kooliastmes (täpsem teema valik üliõpilasega koostöös; nt sõnavara või keele osaoskuste õppimine ja õpetamine)

Evi Saluveer

 • Kultuuriteemade käsitlemine I ja II (III) kooliastme inglise keele tunnis ning selle integreerimine keeleõppega
 • Lõimitud aine- ja keeleõpe
 • Kriitilise mõtlemise arendamine II-III kooliastme inglise keele tunnis
 • Autentse materjali kasutamine võõrkeeleõppes

Esta Sikkal

 • Muukeelne laps lasteaias / muukeelne õpilane koolis (täpsem teema valik koostöös üliõpilasega
 • Eesti keele kui teise keele õpetamise või keelelise toetamise praktikad

Gerli Silm

 • Õpetajate valmisolek uurimusliku õppe kasutamiseks
 • Testi täitmise motivatsioon
Maarja Sõrmus
 • Klassiõpetajate matemaatika ärevus (koos kaasjuhendajaga juhendatav teema)
 • Storigami I ja/või II kooliastmes (koos kaasjuhendajaga juhendatav teema)
 • Matemaatika õppimise motivatsioon
 • Matemaatikapädevus
 • Matemaatiline probleemilahendamine
 • Arvutiprogrammide ja mängude kasutamine matemaatikatunnis

Eija Sõukand

 

 • Intellektipuudega õpilaste õpetamise meetodid
 • Erivajadustega väikelaps ja tema arendamise võimalused
 • Eripedagoogi töö rehabilitatsioonis

Egle Säre

 • Mõtlemisoksuste arendamine arutelu kaudu
 • Arutelu meetod koolis
 • Õpetaja pädevused arutelu juhtimisel
 • Küsimused õppeprotsessis

Karmen Trasberg

 • Võrdõiguslikkust väärtustav vaatepunkt - LGBT temaatika hariduses
 • Eesti haridusmõtte kujunemine
 • Mobiilsusaken õppekavades ja hariduse rahvusvahelistumine
 • Õpetajate/õppijate õpirände kogemused
 • Ajarännaku meetod ainete lõimimisel koolis

Irja Vaas

 • Kunstivaldkonna didaktika rakendamine lasteaias
 • Nüüdisaegsed ainedidaktika käsitlused sh õppematerjalid, õppevormid, tehnoloogiad

Merje Viigand

 • omandatud kõne- ja keelepuuded neuroloogiliste häirete korral (afaasia, düsartria, kognitiiv-kommunikatiivne häire)
 • omandatud neuroloogiliste kommunikatsioonihäirete diagnostika ja teraapia

Ilona Võik

 • Esimese kooliastme õpetajate teadmised lasteaia õppetööst
 • Lapsevanemate ootused lasteaiale seoses lugema õppimisega
 • Lugude jutustamine lasteaia igapäevatöös
 • Sõnavaratöö lasteaias ja esimeses kooliastmes 
 • Õpetajate hoiakud esimesest kooliastmest teise üleminekul

 

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#õppimine
Kaasav haridus_haridusteaduste instituut

Kaasava hariduse õppekavale saavad kandideerida ka bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetajad

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu