Skip to main content

Lõputöö teemad ja juhendajad

Haridusteaduste instituudi juhendajate uurimisvaldkonnad

 

Nimi

Uurimisteemad

professor Evelyn Kiive

 • Laste ja täiskasvanute aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomaatika ja sekkumised
 • Agressiivne ja impulsiivne käitumine
 • Hariduslike erivajadustega laste toetamine kaasava hariduse kontekstis

professor Äli Leijen

 • Õpetaja professionaalne areng
 • Õpetaja teadmised
 • Õpetaja agentsus (teacher agency)
 • Tähenduslik õpetamine
 • Õpetajate koostöö, õpikogukond
 • Õpetajakoolituse visioon, õppeainete ja praktika sidusus
 • Tuumpraktikad õpetajakoolituses
 • Professionaalse identiteedi kujunemine
 • Refleksiooni käsitused hariduses ja refleksiooniprotsesside toetamine

professor Margus Pedaste

 • Digiseadmete, -keskkondade ja -sisu kasutamise efekt õpitulemustele vastavalt DigiEfekti projektile (vt https://digiefekt.ut.ee)
 • Digipädevuse hindamisvahendite arendamine
 • Loodusteadusliku pädevuse hindamisvahendite arendamine

professor Krista Uibu

 • Õpetajate õpetamistegevused lasteaias ja algklassides
 • Õpilase sõnavara ja tekstimõistmise oskus ning areng algklassides
 • Emakeele ainedidaktika arendamine
 • Õpivara (õpikute, tööraamatutute jt) analüüs ja valiku kriteeriumid, õpivara jõukohasus lasteaia ja algklasside õpilastele
 • Pedagoogilised sekkumised lasteaias ja koolis

emeriitprofessor Edgar Krull

 • Üldpädevuste (kompetentside) formuleerimise põhimõtted üldhariduskooli õppekavades
 • Õpetaja professionaalne areng ja kutsestandardid
 • Õpetajatöö hindamine
 • Erinevad pedagoogilise psühholoogia teemad (vt. E. Krull Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat 2018)

emeriitprofessor Jaan Mikk

 • Eesti haridus PISA 2015 valguses
 • Paberkandjal õppematerjali koostamine ja katsetamine
 • Kuivõrd õpilased mõistavad elektroonseid ja paberkandjal õppematerjale?
 • Kiirlugemine ja selle efekiivsus

kaasprofessor Mari Karm

 • Ülikoolis õppimine ja õpetamine
 • Täiskasvanute õppimine ja õpetamine
 • Õppemeetodite rakendamine (tegevusuuring)

kaasprofessor Kristi Kõiv

 • Koolikiusamine ja teised sotsiaalpsühholoogilised probleemid koolis ja klassis
 • Laste, noorukite, täiskasvanute antisotsiaalne käitumine
 • Sekkumine ja ennetus õpilaste sotsiaalpedagoogiliste probleemide korral
 • Täpsem teema kokkuleppel üliõpilastega

kaasprofessor Mario Mäeots

 • Digipedagoogika rakendamine alushariduses
 • Digitaalsete võimaluste rakendamine loodusainete õpetamisel
 • Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis

kaasprofessor Marika Padrik

 • Kõneapraksia avaldumine ja diagnostika Eesti lastel
 • Retseptiivse keelepuude diagnostika
 • Keelepuue ja kakskeelsus: diagnostika ja teraapia
 • Kommunikatsioonioskuste hindamine vanuses 0-3.
 • Jutustamisoskuse hindamine I kooliastmes
 • Kõne arengu hilistus, häälikuseade (koostöös praktikutega)
kaasprofessor Katrin Saks
 • Õpioskused ja õpistrateegiad
 • Keeleõpe ja keeleõppestrateegiad
 • Enesejuhtimine ja eneseregulatsioon, enesereguleeritud õppimine
 • Kaasreguleerimine ja sotsiaalselt jagatud regulatsioon
 • Kognitiivsed ja metakognitiivsed õpioskused

kaasprofessor Merle Taimalu

 

 

 • Koolijuhtide ja koolipidajate hoiakud andekate arendamise suhtes (sobib nt magistrantidele paaristööks, aga võib teha ka kaks eraldi tööd)
 • Koolieelsete lasteasutuste juhtide ja -pidajate hoiakud andekate arendamise suhtes (sobib nt paaristööks, aga võib teha ka kaks eraldi tööd)
 • Õpetajate kindlustunne andekatega töötamisel (teadmised, oskused, ettevalmistus jms) 
 • Koolid, kus tegeletakse ja on leitud ressursse andekatega tööks (kuidas nad leiavad, kes neid aitab, kas on rohkem personali jne)
 • Olümpiaadide jm võistluste/konkursside teema: õpetajate ja koolijuhtide suhtumine, hoiakud jne  
 • Olümpiaadide jm konkursside teema: valikukriteeriumid ja eeltöö osalejatega
 • Üliõpilane võib ka ise ettepanekuid teha sellest valdkonnast
 • Motivatsiooniga seotud teemad (konkreetsema teema täpsustame koostöös)

kaasprofessor Leo Aleksander Siiman

 • Digitaalsete 3D-õppematerjalide mõju õppimisele ja ruumilise mõtlemise arengule
 • Õpilaste uurimuslike oskuste arendamine loodusõpetuse tunnis
 • Veebipõhiste uurimusliku õppe tegevuste väljaarendamine ja katsetamine
 • Digitaalne mäng õppetöös

kaasprofessor Emanuele Bardone

(juhendamine ja töö kirjutamine inglise keeles)

 • Responsible Research in the academia (i.e. emergence of responsibility and autonomy in doctoral students, issues in project-based academia, responsibility and scientific inquiry,...)
 • Responsible Innovation in Education (i.e., the impact of mobile devices in school, collaborative approaches to educational technology design, ethical frameworks for educational technology)
 • Philosophical issues in Education (i.e., the nature of educational science/research, the relevance of existentialism for education, the nature of emancipatory education, ...)
 • Science education and philosophy of science (i.e., Inquiry-based learning and scientific inquiry, images of scientific inquiry in education,..)

Ave Avalo

 • Erinevate kunstitehnikate kasutamine visuaalsel eneseväljendamisel
 • Kunstiõpetuse tõlgendamine, iseärasused ja võimalused

Mirjam Burget

 • Vastutustundlik teadus ja innovatsioon (Responsible Research and Innovation) hariduses
 • Nüüdisaegne õpikäsitus ahhaaliku kooli näitel
 • Teadushuviharidus
 • Säästvat arengu toetav haridus
 • Roheline kool (eco-schools global)
Piret Einpaul
 • Õpetaja heaolu (teema piiritlemine koostöös üliõpilasega)
 • Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused (teema piiritlemine koostöös üliõpilasega)
Diana Eller (Tartu KHK meisterõpetaja)
 • Õpitee mooduli rakendamine kutseõppes
 • Tööandja-/ettevõttepoolse praktikajuhendaja ootused praktika korraldusele
 • Projektõpe e-kaubanduse kursuse näitel

Pille Häidkind

 • Koolieelne eripedagoogika: kuni 7-aastaste erivajadustega laste arengutaseme hindamine ja õpetamine
 • Kaasav haridus lasteaias: eripedagoogi ja õpetaja rollid, meeskonnatöö
 • Eripedagoogi kutse: üliõpilaste ettevalmistus ja vilistlaste vajadused, õppekavad

Pihel Hunt

 • Õpetaja professionaalne areng
 • Tagasiside
 • Õpetaja meedias
Sandra Järv
 • Kultuuritundlik õpetamine
 • Mitmekultuuriline klassiruum
 • Pikaajalise õpirände mõju
 • Õppimise eestvedamine

Maria Jürimäe

 • Kirjaoskuse areng ja seda toetav õppekeskkond
 • Digivahendite (nt Jutupliiats) roll kirjaoskuse arengu toetamisel
 • Kirjaoskuse arengu hindamine ja tagasisidestamine
 • Õpetajate professionaalne areng õpiringides

Lii Kaudne

 • Sotsiaal-emotsionaalne õppimine
 • Teadveloleku praktikad vaimse tervise kontekstis

Aigi Kikkas

 • Õpilaste teadmised ja arusaamad loodusteaduslikest protsessidest/nähtustest
 • Loodusteemade käsitlemine
Laura Kirss
 • Mitmekeelne ja - kultuuriline haridus/kool
 • Keele- ja kultuuritundlik õpetamine

Tiina Kivirand

 • Kaasav haridus, selle erinevate aspektide rakendamine Eesti koolides

Triin Kivirähk

 • Õpiraskused matemaatikas, nende ületamine

Ingrid Koni

 • Ülikoolis õppimine ja õpingutega kohanemine
 • Õpetaja professionaalne areng

Tiia Krass

 • Ilukirjanduse kasutamine I ja II kooliastme võõrkeeleõppes
 • Lugemisoskuse ja grammatilise pädevuse arendamine võõrkeeleõppes

Heiki Krips

 • Juhtimiskäitumine
 • Õpilaste suhtlemisoskused
 • Õpetaja suhtlemisoskused
Kristina Kutsar
 • Autismispektri häirega lapse toimetulek õppeasutuses
 • Autismispektri häirega lapse õpetamine, arengu toetamine
 • Autismispektri häire ja sotsiaalsed oskused
 • Jutustamisoskuse kujundamine programmi Story Champs toel
 • Koostöine õpetamine eripedagoogi ja teiste spetsialistide vahel

Krista Kõrgesaar

 • Ettevõtlus ja ettevõtlikkus õpetajatöös
 • Mentorlus õpilase ja õpetaja arengu toetajana

Lagle Lehes

 

 • Huule- ja/või suulaelõhega sündinud laste kõnelised ja keelelised oskused ning elukvaliteet;
 • Häälehäirete diagnostika ja ravi
Heily Leola
 • Lõimitud õppetegevuste koostamine lasteaiale (täpsemad valdkonnad täpsustame ühiselt)
 • Õppevara lasteaias ja esimeses kooliastmes (täpsema fookuse täpsustame ühiselt)

Liina Lepp

 • Lõputööde juhendamispraktikad erinevates õppeastmetes (bakalaureus, magister, doktoriõpe)

Karin Naruskov

 • Küberkiusamine: küberkiusamise liigid ja vahendid
 • Õpilaste/õpetajate arusaam küberkiusamisest
 • Küberkiusamiseks kasutatavad keskkonnad jne

Pille Nelis

 • Kaasav haridus koolieelse lasteasutuse kontestis

Mari Niitra

 • Lastekirjandus - teemafookus omal valikul
 • Lastekirjandus ja lapse kognitiivne areng
Doris Kristina Raave
 • Personaliseeritud õpe
 • Kombineeritud õpe
 • Digitehnoloogia kasutamine õppimisel ja õpetamisel
 • Nüüdisaegne õpikäsitus
 • Tagasisidestamise viisid ja mõju
 • Võõrkeelte omandamine 
 • Keeltevaheline ülekanne

Meeli Rannastu-Avalos

 • Uurimuslik õpe
 • Koostöine õpe
 • Haja-, paind-, hübriid- ja distantsõpe
 • Nutikad tehnoloogiad
 • Digitehnoloogia kasutamine

Liana Roos

 • Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) üld-, kutse- ja kõrghariduses
 • Kutse- ja täiskasvanuharidus (täpsem teema valik koostöös üliõpilasega)

Kristel Ruutmets

 • Inglise keele õpetamine I ja II kooliastmes (täpsem teema valik üliõpilasega koostöös; nt sõnavara või keele osaoskuste õppimine ja õpetamine)

Evi Saluveer

 • Kultuuriteemade käsitlemine I ja II (III) kooliastme inglise keele tunnis ning selle integreerimine keeleõppega
 • Lõimitud aine- ja keeleõpe
 • Kriitilise mõtlemise arendamine II-III kooliastme inglise keele tunnis
 • Autentse materjali kasutamine võõrkeeleõppes

Esta Sikkal

 • Muukeelne laps lasteaias / muukeelne õpilane koolis (täpsem teema valik koostöös üliõpilasega
 • Eesti keele kui teise keele õpetamise või keelelise toetamise praktikad

Gerli Silm

 • Õpetajate valmisolek uurimusliku õppe kasutamiseks
 • Testi täitmise motivatsioon
Maarja Sõrmus
 • Matemaatika õppimise motivatsioon
 • Matemaatikapädevus
 • Matemaatiline probleemilahendamine
 • Arvutiprogrammide ja mängude kasutamine matemaatikatunnis

Eija Sõukand

 

 • Intellektipuudega õpilaste õpetamise meetodid
 • Erivajadustega väikelaps ja tema arendamise võimalused
 • Eripedagoogi töö rehabilitatsioonis

Egle Säre

 • Mõtlemisoksuste arendamine arutelu kaudu
 • Arutelu meetod koolis
 • Õpetaja pädevused arutelu juhtimisel
 • Küsimused õppeprotsessis

Karmen Trasberg

 • Võrdõiguslikkust väärtustav vaatepunkt - LGBT temaatika hariduses
 • Eesti haridusmõtte kujunemine
 • Mobiilsusaken õppekavades ja hariduse rahvusvahelistumine
 • Õpetajate/õppijate õpirände kogemused
 • Ajarännaku meetod ainete lõimimisel koolis

Irja Vaas

 • Kunstivaldkonna didaktika rakendamine lasteaias
 • Nüüdisaegsed ainedidaktika käsitlused sh õppematerjalid, õppevormid, tehnoloogiad

Merje Viigand

 • omandatud kõne- ja keelepuuded neuroloogiliste häirete korral (afaasia, düsartria, kognitiiv-kommunikatiivne häire)
 • omandatud neuroloogiliste kommunikatsioonihäirete diagnostika ja teraapia

Ilona Võik

 • Regulaarse ettelugemise mõju lugemishuvi tekitamisel
 • Kujundliku keele tähenduste tajumine koolieelses eas
 • Sõnavaratöö lasteaias ja koolis
#õppimine #vilistlane
Õppeaasta lõpetamine 2022

Instituudi juhataja Äli Leijeni kõne haridusteaduste instituudi lõpuaktusel

Jaga
22.06.2022
#õppimine
Birgit Pähn

Noor õpetaja Birgit Pähn: matemaatikat saab õpetada väga inspireerivalt

Jaga
08.06.2022
#õppimine #õpetamine
Akadeemiline petturlus

Valminud on akadeemilise petturluse õppevideod

Jaga
06.06.2022