Lõputööde nõuded

Kui lõpetad lõputööga:

Lõputöö autor peab esitama lõputöö kaitsmisele koos lihtlitsentsiga, millega autor annab ülikoolile loa lõputöö reprodutseerimiseks selle säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil ning lõputöö elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu. Kui lõputöö avaldamisele on dekaani või kolledži direktori korraldusega kehtestatud tähtajaline piirang, lubab autor ülikoolil lõputöö elektroonselt avaldada pärast piirangu lõppemist.

Lihtlitsentsi esitab autor elektroonselt lõputöö osana samas failis kirjaliku lõputööga. Lihtlitsentsi vormid leiad siit:

Kui lõpetad lõpueksamiga:

Kui õppekava läbimiseks on võimalik valida lõputöö kaitsmine või lõpueksami sooritamine ning üliõpilane soovib teha lõpueksamit, tuleb sellest teavitada programmijuhti. Valik tuleb teha lõpueksamile eelneval semestril hiljemalt 30. septembriks, kui eksam sooritatakse kevadel, või 30. aprilliks, kui eksam sooritatakse talvel.

Juhul kui lõpueksam on õppekava lõpetamiseks ainus võimalus, registreerib üliõpilane ennast lõpueksami sooritamiseks ainele vastavalt ainekava versioonis esitatud registreerimise infole.

Lõpueksami praktilise uurimusliku osa tegemiseks kinnitatakse üliõpilasele juhendaja/konsultant, kes valitakse instituudi akadeemiliste töötajate seast koostöös programmijuhiga. Seejärel täpsustab üliõpilane täpsustab koostöös juhendajaga/konsultandiga praktikast tuleneva uurimisprobleemi ja koostab uuringu kava / juhtumikäsitluse kava.

Uuringu või juhtumikäsitluse kava esitab üliõpilane õppekorralduse spetsialistile enda ja juhendaja digitaalse allkirjaga kaitsmisele eelneval semestril hiljemalt 31. oktoobriks või 31. maiks. Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekaval esitatakse juhtumikäsitluse kava 7. jaanuariks.

Loe lähemalt haridusteaduste instituudi lõpueksamite nõuetest ja sooritamise korrast (kehtiv kevadel 2024 eksami sooritajatele).

 

Jakobi 5 õppehoone_haridusteaduste instituut

Taseme- ja täiendusõppevõimalused haridusjuhtidele

haridusinnovatsiooni töörühm

Tartu Ülikoolis loodi haridusinnovatsiooni töörühm

digiäkk.jpeg

Internetiturvalisuse õppus DigiÄKK täitis Tähtvere pargi õpihimuliste koolieelikutega