Haridusteaduste instituudi nõukogu ja valitsus

Instituudi nõukogu

Instituudi kõrgeim akadeemiline otsustuskogu on instituudi nõukogu, kes 

 • kehtestab instituudi tegevuskava ja määrab instituudi arenguprioriteedid;
 • arutab ja otsustab instituudi õppe- ning teadus- ja arendustööd puudutavaid küsimusi;
 • võib algatada instituudi põhikirja muutmise;
 • kehtestab instituudi nõukogu kodukorra;
 • valib lektorid, assistendid, õpetajad, vanemteadurid, teadurid ja nooremteadurid, kuulates enne valimist ära vastava töökorraldusliku üksuse juhataja arvamuse;
 • teeb valdkonna nõukogule ettepaneku professori ja juhtivteaduri ametikohtade loomiseks, kuulates enne ära töö vahetu korraldaja arvamuse;
 • võtab seisukoha professori, dotsendi ja juhtivteaduri ametikohtade kandidaatide kohta, kuulates enne ära vastava töökorraldusliku üksuse juhataja arvamuse;
 • moodustab instituudi töökorralduslikud üksused ja määrab nende ülesanded;
 • kinnitab instituudi tulude kasutamise põhimõtted ja jälgib eelarve täitmist;
 • algatab instituudi õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise;
 • kehtestab õppe- ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedijuhtimise põhimõtted ja vastutab nende rakendamise eest ning esitab sotsiaalteaduste valdkonna nõukogule instituudi kvaliteediseire aruande;
 • kuulab ära instituudi juhataja aastaaruande;
 • kujundab vajadusel seisukoha valdkonna nõukogu koosoleku päevakorraküsimustes;
 • otsustab muid instituuti puudutavaid olulisi küsimusi ning täidab muid instituudi nõukogule õigusaktidega pandud ülesandeid.

Haridusteaduste instituudi nõukogu koosseis

Esimees: Margus Pedaste, instituudi juhataja, professor
Liikmed: Airi Heinaru, administratiivjuht, Merle Taimalu, õppejuht

Töötajate esindajad:
Eve Toomsalu, töökorralduse spetsialist
Liina Lepp, ülddidaktika kaasprofessor
Pille Häidkind, eripedagoogika lektor
Aigi Kikkas, loodusteaduste didaktika nooremlektor
Anna Maria Ülviste, logopeedia nooremlektor
Leo Aleksander Siiman, haridustehnoloogia kaasprofessor

Nimetatud liikmed:
Anne Raam, haridusinnovatsiooni keskuse juhataja
Kristi Kõiv, kasvatusteooria kaasprofessor

Üliõpilaste esindajad:
Teele Kanarbik, bakalaureuseõppe üliõpilaste esindaja
Eva Margareta Päts, magistriõppe üliõpilaste esindaja
Maarja Sõrmus, doktorantide esindaja

Instituudi nõukogu koosolekud kevadsemestril: 10.01.2024, 28.02.2024, 20.03.2024, 24.04.2024, 22.05.2024, 12.06.2024.


Instituudi valitsus

Instituudi valitsuse koosolekud toimuvad reeglina nädal enne nõukogu koosolekut. Valitsuses osalevad töökorralduslike üksuste juhid ning valitsuse koosolekutel arutatakse läbi jooksvad töökorralduslikud küsimused ning eelseisva nõukogu päevakord. 

Valitsuse koosoleku kuupäevad kevadsemestril: 08.01.2024, 19.02.2024, 18.03.2024, 15.04.2024, 13.05.2024, 03.06.2024.

Haridusteaduste instituudi valitsus:
Margus Pedaste
Airi Heinaru
Anne Raam
Krista Uibu
Evelyn Kiive
Egle Säre
Katrin Saks
Emanuele Bardone

teadusseminar

Instituudi töötajad jagasid üksteisega teadustöö tulemusi

President HIs

President Alar Karis väisas haridusteaduste instituuti

ati

Informaatika õpetamise konverents 2024