Haridusteaduste instituudi nõukogu ja valitsus

Instituudi nõukogu

Instituudi kõrgeim akadeemiline otsustuskogu on instituudi nõukogu, kes 

 • kehtestab instituudi tegevuskava ja määrab instituudi arenguprioriteedid;
 • arutab ja otsustab instituudi õppe- ning teadus- ja arendustööd puudutavaid küsimusi;
 • võib algatada instituudi põhikirja muutmise;
 • kehtestab instituudi nõukogu kodukorra;
 • valib lektorid, assistendid, õpetajad, vanemteadurid, teadurid ja nooremteadurid, kuulates enne valimist ära vastava töökorraldusliku üksuse juhataja arvamuse;
 • teeb valdkonna nõukogule ettepaneku professori ja juhtivteaduri ametikohtade loomiseks, kuulates enne ära töö vahetu korraldaja arvamuse;
 • võtab seisukoha professori, dotsendi ja juhtivteaduri ametikohtade kandidaatide kohta, kuulates enne ära vastava töökorraldusliku üksuse juhataja arvamuse;
 • moodustab instituudi töökorralduslikud üksused ja määrab nende ülesanded;
 • kinnitab instituudi tulude kasutamise põhimõtted ja jälgib eelarve täitmist;
 • algatab instituudi õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise;
 • kehtestab õppe- ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedijuhtimise põhimõtted ja vastutab nende rakendamise eest ning esitab sotsiaalteaduste valdkonna nõukogule instituudi kvaliteediseire aruande;
 • kuulab ära instituudi juhataja aastaaruande;
 • kujundab vajadusel seisukoha valdkonna nõukogu koosoleku päevakorraküsimustes;
 • otsustab muid instituuti puudutavaid olulisi küsimusi ning täidab muid instituudi nõukogule õigusaktidega pandud ülesandeid.

Haridusteaduste instituudi nõukogu koosseis

Esimees: Äli Leijen, instituudi juhataja, professor
Liikmed: Margus Pedaste, asejuhataja arendustöö alal
Pille Nelis, asejuhataja õppe alal
Airi Heinaru, administratiivjuht

Töötajate esindajad:
Pille Häidkind, eripedagoogika lektor
Merle Taimalu, alushariduse kaasprofessor
Leo Aleksander Siiman, haridustehnoloogia kaasprofessor
Katrin Saks, haridusteaduste kaasprofessor
Kristi Kõiv, kasvatusteooria kaasprofessor
Anna Maria Ülviste, logopeedia nooremlektor
 

Üliõpilaste esindajad:
Teele Kanarbik, bakalaureuseõppe üliõpilaste esindaja
Joosep Heinsalu, magistriõppe üliõpilaste esindaja
Maarja Sõrmus, doktorantide esindaja
Nimetatud liige: Anne Raam, õpetajate täienduskoolituse programmijuht

Instituudi nõukogu koosolekud kevadsemestril: 11.01.2023, 08.03.2023, 05.04.2023, 17.05.2023, 14.06.2023


Instituudi valitsus

Instituudi valitsuse koosolekud toimuvad reeglina nädal enne nõukogu koosolekut. Valitsuses osalevad töökorralduslike üksuste juhid ning valitsuse koosolekutel arutatakse läbi jooksvad töökorralduslikud küsimused ning eelseisva nõukogu päevakord. 

Valitsuse koosoleku kuupäevad kevadsemestril: 27.02.2023, 20.03.2023, 10.04.2023, 08.05.2023, 05.06.2023

Haridusteaduste instituudi valitsus:

Äli Leijen
Margus Pedaste
Pille Nelis
Airi Heinaru
Ingrid Koni
Anne Raam
Krista Uibu
Evelyn Kiive
Emanuele Bardone

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu

#instituudist
Doktoritööd_haridusteaduste instituut

Tartu Ülikool kerkis haridusteaduste alal maailma 300 parima hulka

#instituudist
Haridusinnovatsiooni keskuse inimesed

Haridusinnovatsiooni keskus