Autor:
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Teadus- ja arendustöö haridusteaduste instituudis

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut koolitab õpetajaid, eripedagooge, logopeede, sotsiaalpedagooge, haridusjuhte ja õppejõude nii taseme- kui ka täiendusõppes, tuginedes nüüdisaegsele haridusteadusele.

Teadustöö peamised valdkonnad

 • Õpetaja erialase kompetentsuse kujunemine,
 • Seosed õpetaja professionaalse arengu ning erinevas vanuses õpilaste akadeemiliste teadmiste ja üldoskuste vahel
 • Õpetajate ja õppejõudude õpetamispraktikad ning uskumused
 • Õpetajate agentsus ehk tegevusvõimekus
 • Motivatsioon
 • Emotsioonid
 • Eneseregulatsioonioskused
 • Õpipädevus
 • Kommunikatsioonipädevus
 • Sotsiaal-emotsionaalsed oskused
 • Matemaatikapädevus
 • Looduspädevus
 • Ettevõtluspädevus
 • Uurimuslik õpe veebikeskkondades 
 • Digipädevus
 • Vastutustundlik teadus ja innovatsioon 
 • Algoritmiline mõtlemine
 • Virtuaal- ja liitreaalsus
 • Vahendite väljatöötamine erivajadustega õppijate arengu hindamiseks
 • Teaduspõhise õppevara ja õpetaja juhendmaterjalide väljatöötamine hariduslike erivajadustega õppijatele
 • Kõne- ja keelepuuete avaldumine
 • Diagnostika ja teraapiameetodite väljatöötamine

Instituudi töötajate publikatsioonidega saab tutvuda Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS ja Google Scholar andmebaasis.

Instituudi töötajad on osalenud rahvusvahelistes arendusprojektides, millest suuremate sisuks on veebipõhised uurimusõppe keskkonnad ning õpianalüütika põhine e-hindamine.

Haridusteaduste instituut koordineerib üleülikoolilise õpetajahariduse konsortsiumi Pedagogicumi tegevust (õppekavad, kutsestandardid, praktikasüsteem, arendusprojektid).

Koos Tallinna Ülikooliga annab instituut välja eelretsenseeritavat ja avatud juurdepääsuga Eesti Haridusteaduste Ajakirja, millel on rahvusvaheline toimetuskolleegium.

Tihe koostöö teadus- ja arendusprojektides on olnud loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga.