Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses

Maht: 320 akadeemilist tundi (154 tundi auditoorset, 166 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Koolieelsete lasteasutuste õpetajad, kellel puudub eripedagoogika-alane ettevalmistus.
Kursuse toimumine: 13. september 2022 - 8. mai 2023
13. september, 29.-30. september, 10. oktoober (zoom), 12. oktoober (zoom), 7.-9. november, 1.-2. detsember, 9.-11. jaanuar, 6. veebruar (zoom), 7.-8. veebruar, 1.-3. märts, 26.-28. aprill, 8. mai 2023.
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu ja veebikeskkond Zoom
Koolituse eesmärk: Arendada koolieelsete lasteasutuste õpetajate oskusi laste individuaalsete iseärasuste märkamiseks; laste arenguks soodsa õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks; õppe- ja kasvatustegevuste planeerimiseks.

Koolituse sisu:
Aktuaalseid probleeme alushariduses
Erivajadusega lapse märkamine ja hindamine
Arendustegevuse planeerimine ja sisu
Arendustegevus erivajadustega lapsele
Arenguvestlus ja nõustamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- oskab märgata lapse erivajadusi ja hinnata tema üldist arengutaset erinevates valdkondades;
- oskab luua lasteaias laste arengule soodsat õpi- ja kasvukeskkonda, sh planeerida õppe- ja kasvatustegevusi laste arengutasemest lähtuvalt;
- teab, kuidas nõustada lapsevanemaid;
- teab, milline on kaasaegne seadusandlus ja lasteaiavälised tugiteenused koolieelses eas erivajadustega lastele.

Lõpetamise tingimused: Kursuse õpiväljundite saavutamine. Osalemine vähemalt 19 õppepäeval ja iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine.

Õppejõud-koolitajad: Tartu Ülikooli õppejõud ja praktikud TÜ partnerõppeasutustest

Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad digitaalse Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.


Maksumus: 1220€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

RÜHM ON TÄITUNUD!

-

VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika"

Lapse keeleline areng

Koolituspäeva Lapse keeleline areng tutvustus ja registreerumine

Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale

Koolituspäeva Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale tutvustus ja registreerumine