Autor:
olia danilevich, pexels.com

Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis

Maht: 312 akadeemilist tundi (168 tundi auditoorset, 144 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Õpetajad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi õpiraskustega õpilase õpetamise valdkonnas (õpiabirühma õpetajad, väikeklasside õpetajad, HEV koordinaatorid)
Kursuse toimumine: 27. september 2023 - 16. märts 2024.
27.-29. september, 12.-13. oktoober, 28. oktoober (zoomis), 16.-18. november, 28.-29. november, 12.-13. detsember, 14.-15. detsember (zoomis) 2023a, 4.-6. jaanuar, 10. veebruar (zoomis), 26.-28. veebruar, 14.-16. märts 2024a.
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu ja veebikeskkond Zoom

Koolituse eesmärk: Õpetaja esmaste eripedagoogiliste kompetentside omandamise toetamine.

Koolituse sisu:
Kaasav haridus ja HEV õigusruumis
Sissejuhatus HEV (erinevad erivajadused ja keskkonna kohandamne)
Lapse sotsio-emotsionaalne areng ja toetamine
Psüühikahäired
Koostöö ja meeskonnatöö
Jõukohastamise üldised põhimõtted (sh õpikeskkond, motivatsioon, hindamine)
Tunnetusprotsesside hindamine ja arendamine
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
Tartu Herbert Masingu kooli praktiline kogemus
Tartu Hiie Kooli praktiline kogemus
IKT vahendite kasutamine HEV lastega töötamisel
Matemaatika õpetamise tegevuslik alus
Tekstülesannete käsitlemine
Õigekirjaoskuste kujundamine
Kõnearenduslik töö sõnavara ja lausega
Lugemine ja teksti mõistmine
Kirjeldamine ja jutustamine
Praktiline grammatika
Käitumise tugikava
Individuaalne õppekava
Pedagoogiline nõustamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tunneb õppekorralduse erinevusi haridusliku erivajadustega õppija õpetamisel;
- teab HEV-laste õppekavasid ja nende rakendamise võimalusi;
- kirjeldab laste kognitiivset arengut, psüühilisi protsesse, sotsiaalset arengutaset ja kõnelisi iseärasusi;
- märkab lapse arengu mittevastavust eale ning kavandab vastavalt sellele edasisi arendustegevusi;
- teab, kuidas täita õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti;
- teab, kuidas koostada individuaalset õppekava;
- on vormistanud IÕK, ÕIK ja Käitumise tugikava;
- teab, kuidas koostada käitumise tugikava;
- nõustab õppijaid, õpetajaid ja lapsevanemaid lapse erivajadusest lähtuvalt;
- on analüüsinud enda valmisolekut ja vajadust eripedagoogika-alaseks täiendusõppeks.

Lõpetamise tingimused: Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine vähemalt 22 õppepäeval, iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele.

Õppejõud-koolitajad: Tartu Ülikooli õppejõud ja praktikud TÜ partnerõppeasutustest
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli digitaalse täiendusõppe tunnistuse.

Maksumus: 1320€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

REGISTREERUN KOOLITUSELE

-

VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika"

Lapse keeleline areng

Koolituspäeva Lapse keeleline areng tutvustus ja registreerumine

Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale

Koolituspäeva Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale tutvustus ja registreerumine