Lasteaiaõpetaja enesekindlus suhtlemisel lastevanematega

Maht: 8 tundi
Sihtrühm:
koolieelsete lasteasutuste õppealajuhatajad, õpetajad ja assistendid

Kursuse eesmärk: õpetajate pädevuste arendamine lastevanematega suhtlemisel.

Koolituse sisu:
Enesekindlust mõjutavad tegurid lasteaiaõpetaja töös
Õpetaja kutsekindlus
Indiviidi suhtumine endasse, teistesse ja oma tulevikku
Suhtlemisoksuste arendamine
Suhtlemispartnerist lähtuvad suhtlemistehnikad
Geneetilised, neuroanatoomilised ja käitumuslikud soolised erinevused meeste ja naiste vahel
Ratsionaalne ja irratsionaalne mõtlemine
Mittesoovitavad ja demagoogilised võtted vestluse juhtimisel
Kehtestamistehnikad
Vestlused lastevanematega rasketel teemadel: lapse arengu mahajäämus, tõrjutus, terviseprobleemid, lastevanemate toimetulekuraskused

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teadvustab enesekindluse tegureid, mis mõjutavad lasteaiaõpetaja suhtlemist lastevanematega;
- omab täiendavaid teadmisi suhtlemispsühholoogiast;
- oskab lastevanematega suheldes arvestada emade ja isade soolisi erinevusi;
- on saavutanud senisest suurema valmisoleku tulemuslikuks suhtlemiseks lastevanematega.

Õppejõud-koolitajad: Merike Angerjärv

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

-

VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika"

Lapse keeleline areng

Koolituspäeva Lapse keeleline areng tutvustus ja registreerumine

Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale

Koolituspäeva Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale tutvustus ja registreerumine