Autor:
Pexels.com

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

Maht: 26 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset, 18 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Alushariduses töötavad õpetajad ja tugispetsialistid (eripedagoogid, logopeedid, haridustehnoloogid, HEV-koordinaatorid), kellel on eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õpetamise kogemus koolieelses lasteasutuses, sh venekeelsetes ja keelekümblusrühmades.
Kursuse toimumine: 28. november 2023 - 08. detsember 2023
Auditoorne õppetöö toimub 28. november 2023, millele lisandub 4 akadeemilist tundi veebikoolitust iseseisvalt 29. november 2023 - 7. detsember 2023
Toimumiskoht: Narva Kolledž, Raekoja plats 2, Narva

Koolituse eesmärk: Õppida kasutama tehnoloogiaga rikastatud mänge, mis toetavad 3-7-aastaste eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele õpet.

Koolituse sisu:
Ülevaade keeleõppe mängude kasutamisest koolieelses lasteasutuses
Keeleõppe mängu põhimõtted ja eesmärgid
Tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu põhimõtted
Keeleõpe ja osaoskused
Tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängude kasutamine
E-koolikoti kasutamise võimalused
Erinevad tehnoloogilised vahendid keeleõppe toetamisel
Õppija digipädevuse arengu toetamine
Veebiloeng "Tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängud"
Iseseisev töö: Tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu katsetamine ja küsimustikule vastamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- omab ülevaadet keeleõppe metoodikast;
- oskab kasutada tehnoloogiaga rikastatud mänge eesti keele õppe toetamiseks;
- oskab lõimida tehnoloogiaga rikastatud mänge õppe- ja kasvatustegevustesse;
- analüüsib valitud ja õppeprotsessis katsetatud keeleõppemänge eesmärkidest lähtuvalt.

Lõpetamise tingimused: Osalemine veebikoolitusel ja auditoorses õppetöös, katsetab oma lasteaias vähemalt kahe projektis loodud tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu katsetamine oma lasteaias ning täidab mängude kohta tagasiside küsimustiku täitmine ning õpiväljundite saavutamine.

Õppejõud-koolitajad: Merle Taimalu, Krista Uibu, Heily Leola, Vieno Rjabova, Esta Sikkal, Lehte Tuuling
Väljund: Koolituse lõpetamise tingimused täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tunnistuse.

Maksumus: Koolitus toimub projekti Tehnoloogiaga rikastatud mängude loomine lasteaedadele eesti keele õppeks (LapsEST) raames ning on sihtrühmas märgitud osalejale õppeteenustasuta.

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE