Erasmus+ üleilmne õpiränne

Erasmus+ võimaldab õppida ka väljaspool Euroopat. Tutvu kõigi Euroopast väljapoole jäävate partnerkõrgkoolidega ja leia oma valdkonnale, erialale ja õppeastemele vastav partnerkõrgkool. Erasmus+ üleilmse õpirände kestus on 3 kuni 5 kuud. Täpsemalt võib infot küsida konkreetse kooli kohta ka Erasmus+ üleilmse õpirände programmi koordinaatorilt (Piret Saluveer, piret.saluveer@ut.ee).

 

Kandideerimistingimused

 • Kandideerimiseks pead olema TÜ üliõpilane (osaleda ei saa eksternid, külalisüliõpilased ja residendid).
 • Pead olema edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppes (magistri- ja doktoriõppes saad osaleda õpirändes juba 1. aastal).
 • Pead arvestama, et välismaal õppimine mahuks sinu TÜ õppeaja sisse (koos väliskõrgkooli tulemuste ülekandmisega). Väliskõrgkoolis pead sooritama vähemalt 15 EAP-d semestris ja taotlema välisõrgkoolis läbitud õppetöö arvestamist TÜ õppekavas. Kui vastuvõtval kõrgkoolil on sissetulevatele vahetusüliõpilastele kehtestatud suurem õppetöö minimaalse mahu nõue, siis pead sellest lähtuma.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

Alates 2022/23 õppeaastast toimub kandideerimine SoleMove keskkonnas, kuhu saad sisse logida Tartu Ülikooli kasutajanime ja parooliga. Kõik dokumendid tuleb täita ja esitada SoleMoves.

Vormi tuleb lisada järgnevad dokumendid:

Kandideerimiseks esita avaldus SoleMove keskkonnas, kuhu saad sisse logida oma UT kasutajanime ja parooliga.

Sobivate väliskõrgkoolide otsimiseks toimi järgmiselt:

Vali ülevalt servalt "Exchange destinations abroad and feedback".

Avanenud aken viib otsingusse:

Your home unit: vali nimekirjast oma erialaüksus (valdkond/faculty või instituut) ja seadista otsingukriteeriumid täpsemaks otsinguks (Advanced search):

 • Application period: Erasmus+ ICM (countries outside program) - vali juhul, kui oled huvitatud õpirändest 2022/23. õppeaastal
 • Type of exchange: Studying (õppimine partnerkõrgkoolis)
 • Exchange program: Erasmus+ ICM
 • Study level: Bachelor, Master või Doctorate (vali oma õppeaste)

Leia SoleMOVE süsteemist oma valdkonnale, erialale ja õppeastemele vastav partnerkõrgkool. Uuri infot õppetöö, akadeemilise kalendri, õppekeele, majutusvõimaluste kohta välisülikooli kodulehe vahetusüliõpilastele mõeldud rubriigist, ära unusta ka üldist välisõpingute planeerimist ning vajadusel pea nõu programmijuhi või oma juhendajaga.

Vaata ka kandideerimisavalduse loomise juhendit.

Esita SoleMove keskkonnas digitaalselt allkirjastatud fail.

Ülesehitus ja stiil:

 • aus, põhjendatud mõtteavaldus, miks on taotleja antud stipendiumile parim kandidaat;
 • plaanitava õppetöö üldkirjeldus, sh milliseid aineid soovitakse kuulata, milliste õppejõududega koostööd teha jms;
 • kuidas senitehtu seostub vajadusega õppida välisülikoolis;
 • milline võiks olla õpingute resultaat ning seos praeguste õpingutega TÜ-s;
 • stiililt huvitav ja meeldejääv;
 • pikkus 1-1,5 lk.;
 • iga lehe ülanurgas autori nimi;
 • lõpus nimi ja allkiri.

Soovituskirja lisaks eraldi ei nõuta, kuid palun märgi võimalusel motivatsioonikirjas Sind soovitava õppejõu nimi.

Küsi oma õppekava õppekorralduse spetsialistilt käesolevate õpingute õppetulemuste koopiat (koos keskmise hindega ja soovitatavalt inglise keeles). Loe õppetulemuste tõendi kohta lisaks.

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis. Miinimumnõue üleilmses õpirändes on keeletase B2. Sobivad kõik rahvusvahelised ja kohalikud keeletestid (sh TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži keeletest), samuti läbitud keelekursuse kohta välja antud tõend (kus on kinnitatud saavutatud keeletase). Riigieksami tulemus on piisav juhul, kui selle kohta on väljastatud eraldi tõend, kus määratud tase Euroopa keeleraamistikus. Keeletõend küsida soovitavalt võõrkeeles, et see sobiks hiljem ka väliskõrgkoolile esitamiseks. Kui väliskõrgkool keeletõendit ei nõua, siis see ei tähenda, et TÜ konkursil ei peaks keeleoskust tõendama - sellisel juhul usaldab partnerülikool, et TÜ üksus on keeloskuse kontrollinud. Üldjuhul ei eeldata Erasmuse programmi raames rahvusvahelise testi sooritamist, aga tasub juba enne TÜ-s kandideerimist vaadata üle ka väliskõrgkooli nõuded.

Loe keeleoskuse tõendi kohta lisaks!

 

Peale õpirändes osalemise taotluse positiivset otsust vajalikud tegevused

Vaata väliskõrgkooli veebilehelt vahetusüliõpilastele mõeldud info alt, millised dokumendid ja milliseks tähtajaks tuleb Sul väliskõrgkooli esitada.

Laadi alla ainekava dokument ja kopeeri sinna ÕISist ning väliskõrgkooli õppeainetest inglise keelsed tekstid vastavalt tulbas nõutule. Õppeainete valimiseks peaksid vaatama, millised õppeained on Sul õppekavast veel läbimata ja kas mõni neist on sisult sarnane välisülikoolis pakutavaga. Sellised ained saab omavahel asendada ja TÜs neid sel juhul läbima ei pea.

Kõigi ülejäänud õppeainete puhul, mida välisülikoolis läbida soovid, kuid mida otseselt ühegi TÜ õppeainega asendada ei saa, on kaks varianti:
1) märgi, et soovid need arvestada "mobiilsusakna" või mooduli "välismaal õpingud" alla (olenevalt sellest, kuidas see on sinu õppekavasse ÕISis märgitud). Nende moodulite alla on võimalik õppeaineid arvestada, kui väliskõrgkooli õppeaine sobiks sisult valikainete moodulisse, st õppeaine on hariduse valdkonnast.
2) märgi, et soovid need arvestada "vabaainete" mooduli alla, kui vajad vabaainete ainepunkte või kui õppeaine pole sinu õppekava sisuga seotud.

PS! Kui lased väliskõrgkoolis läbitud õppeainetest kanda moodulitesse rohkem ainepunkte, kui sinu õppekava ette näeb, pead arvestama, et õppekava täitmisel üle mahu tehtud ainepunkte ei arvestata. Näiteks, kui sinu õppekaval on vabaainete maht 12 EAPd, sul ei ole varasemalt ühtegi vabaainet valitud ja läbid väliskõrgkoolis 20 EAP mahus vabaaineid, siis kantakse ÕISI küll kõik 20 EAPd ja seega on nõue läbida välismaal vähemalt 15 EAPd täidetud, kuid õppekava täitmisel üle mahu tehtud ainepunkte ei arvestata.

Välisülikoolis pakutavate inglise keelsete õppeainete tutvustused leiad välisülikooli kodulehelt. Välisülikoolis on õigus võtta minimaalselt 15 EAP (ingl. k. ECTS) ja maksimaalselt 30 EAP väärtuses õppeaineid.

Täidetud ainekava saada oma õppekava õppekorraldusspetsialistile koos õppeplaani ja õppeplaani lisaga.

Laadi õppeplaani dokument alla ja täida vastavalt koostatud ainekavale.

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud õppeplaan saada oma õppekava õppekorraldusspetsialistile.

Laadi õppeplaani lisa dokument alla ja märgi sinna õppeained, mida plaanid väliskõrgkoolis valida ja neile vastavad õppeained Tartu Ülikoolis. Kui kõik õppeained ei mahu saadetud dokumenti, tee ankeedist koopia ja kopeeri see järgmisele lehele. Märgi dokumenti ka need ained, mida soovid arvestada vabaaineteks. Sellisel juhul kirjuta õppekava järgse õppeaine reale "Vabaainete moodul" ja mitu EAP-d väliskõrgkoolis pakutav õppeaine Sulle annab. 

Täidetud õppeplaani lisa saada oma õppekava õppekorraldusspetsialistile.

Sinu õppekava õppekorralduse spetsialist vaatab esitatud dokumendid läbi ja teeb otsuse 14 päeva jooksul taotluse esitamisest (juulis otsuseid ei tehta), kinnitades taotluse osaliselt, täielikult või lükates selle tagasi.

 

Peale õppeplaani kinnitamist, kuid enne õpirändesse minekut

Õppelepingu vormistamine elektroonselt:

Logi sisse SoleMove keskkonda, täida ja kinnita seal õppelepingu (Learning Agreement) vorm. Kui oled selle kinnitanud, vaatab selle üle ja kinnitab ka instituudi õppelepingu kinnitaja Annika Konsap. Seejärel liigub info süsteemis väliskõrgkooli, kes peab omalt poolt õppelepingu samuti kinnitama (väliskõrgkool võib selleks kasutada teist keskkonda, kuid info peaks erinevate keskkondade vahel samuti automaatselt liikuma).

Kui õppeleping on kolmepoolselt kinnitatud, jõuab see info ka SoleMovesse ja selle alusel vormistatakse Sind välismaal õppijaks.

Täpsema juhendi SoleMoves õppelepingu vormistamiseks leiad Tartu Ülikooli kodulehelt.

 

Õppeleping tuleb allkirjastada käsitsi, kui väliskõrgkool ei saa tehnilistel põhjustel elektroonset õppelepingut omaltpoolt kinnitada. Selleks:

Laadi õppelepingu dokument alla, täida ja allkirjasta kolmepoolselt. Erasmus+ programmi üleilmse õpirände kaudu väliskõrgkooli õppima suundujad peavad kasutama paberkandjal õppelepingut. Täpsema juhise leiad siit (kolmas alapunkt: Paberkandjal õppelepingu vormistamine (learning agreement)). Õppeleping tuleb allkirjastada Sinul üliõpilasena (Student), Tartu Ülikooli poolsel kontaktisikul ehk sinu õppekava õppekorralduse spetsialistil (Responsible person at University of Tartu) ja välisülikooli kontaktisikul (Responsible person at the Receiving Institution) käsitsi ja enne õpirände algust.

Täida dokument andmetega, trüki välja ja allkirjasta käsitsi, seejärel vii allkirjastamiseks oma õppekava õppekorralduse spetsialistile või skaneeri ja saada talle samuti käsitsi allkirjastamiseks ning lase tal omakorda skaneerida ja tagasi saata ning seejärel saada välisülikooli allkirjastamiseks. Lõpliku otsuse sinu õpirändesse vastuvõtmiseks teeb väliskõrgkool. Väliskõrgkooli poolt allkirjastatud õppeleping saada tagasi oma õppekorralduse spetsialistile, mille alusel vormistatakse Sind välismaal õppijaks.

Erasmus+ programmis osalemiseks tuleb enne õpirände algust lisaks õppelepingule sõlmida ka toetusleping, kus fikseeritakse programmis osalemise tingimused, õigused ja kohustused (sh aruandlus), toetuse maksmise põhimõtted, välisõpingute periood jmt. Toetuslepingu saad sõlmida:

 • Üldjuhul perioodil 1 kuni 4 nädalat enne sinu välisõpingute algust; Toetuslepingu ja stipendiumi sõlmimisega seotud dokumendid saadetakse Sinu e-postile.
 • Eeldusel, et sinu õppeplaanil on õppeainete arvestamise otsus ning õppeleping allkirjastatud vähemalt sinu ja TÜ esindaja poolt.

Osaledes Erasmus+ õpirändes on sul võimalus saada stipendiumi, mis aitab sul välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi (osaliselt) katta. Stipendumi makstakse ainult füüsilise õpirände korral. 80% stipendiumi kogusummast kantakse sinu Eesti pangakontole üldjuhul 1-2 nädala jooksul lepingu allkirjastamisest. Toetuse suurus 2022/23 õppeaastaks on 700€/kuus. Erinevatel juhtudel on võimalik taotleda täiendavat toetust, mille kohta leiad lisainfot ülikooli kodulehelt Toetuslepingute punkti alt.

OLS süsteemis tuleb enne õpirändesse suundumist testida peamise õppekeele (võõrkeeles, mida hakkad kasutama välismaal õppimiseks) oskust, lisaks saad osaleda veebipõhisel keelekursusel, et oma oskusi parandada. Juurdepääsu keeletestile saad peale Erasmus+ toetuslepingu sõlmimise protsessiga alustamist.

 

Elukorralduse planeerimine

Uuri väliskõrgkooli infomaterjalidest, kas sul on võimalus saada majutust ühiselamus või tuleb endale eramajutus leida. Majutuse eest tuleb ise maksta, mistõttu on väga oluline endale selgeks teha orienteeruv igakuine kulu.

Välismaale õppima minnes tuleb reeglina taotleda ka vastava riigi elamisõigust. Täpsemat informatsiooni vahendab vastuvõttev kõrgkool.

Reisitoetust makstakse vastavalt sihtkohale. Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus edasi-tagasi reisiks. Reisitoetuse summa arvutatakse reisikalkulaatori abil.

 

Aruandlus peale õpirännet

Palu väliskõrgkoolil õpirände lõpus täita kinnituskirja vorm ja edasta see meili teel Erasmuse üleilmse õpirände programmi koordinaatorile rahvusvahelise õpirände keskuses (Piret Saluveer, piret.saluveer@ut.ee).

Palu väliskõrgkoolist õppetulemuste tõendi (Transcript of Records) koopiat ja edasta see meili teel Erasmuse üleilmse õpirände programmi koordinaatorile rahvusvahelise õpirände keskuses (Piret Saluveer, piret.saluveer@ut.ee).

Välismaal sooritatud õppetöö arvestamiseks TÜ-s esita õppetulemuste tõend ka oma õppekava õppekorralduse spetsialistile. Arvesta, et tegemist on üliõpilasvahetuses osalemise olulise tingimusega ning tulemuste sissekandmine peaks saama taotletud 8 nädala jooksul alates õpirände lõpust.

Välisõpingute lõpus tuleb sulle e-kiri Erasmus+ süsteemist Mobility Tool palvega täita õpingute aruande elektrooniline küsimustik.

Pärast aruandluse viimase osa esitamist 45 päeva jooksul määratakse sulle lõplik Erasmus+ stipendium. Selleks tehakse jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue. Kui aruandlus jääb õigeaegselt esitamata, tuleb stipendium ülikoolile tagastada.