Lapse loovuse toetamine lasteaias

Maht: 32 tundi (24 tundi auditoorset, 8 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud koolieelsete lasteasutuste õpetajad
Kursuse eesmärk: Õpetaja kutsestandardis on nii töö kirjelduses kui õppimise ja arengu toetamise kompetentsi tegevusnäitajates välja toodud, et õpetaja (tase 6, sh õpetaja koolieelses lasteasutuses) rakendab õpetamisel mängu ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavaid meetodeid.
Täienduskoolituse eesmärk on arendada koolieelse lasteasutuse õpetajate kunsti- ning keele ja kõne valdkonna alaseid ning didaktilisi teadmisi laste loovuse toetamisel. Koolitus annab koolieelse lasteasutuse õpetajatele teadmised loovusteooriatest ja loovust toetavatest meetoditest laste keelelise arengu ja kunstipädevuse kujunemisel.
Kursuse toimumise kuupäevad ja ajakava:
27. märts 2023 kell 10.00-17.00
3. aprill 2023 kell 10.00-17.00
17. aprill 2023 kell 10.00-17.00
Toimumiskoht: TÜ haridusteaduste instituut, Jakobi 5, Tartu

Koolituse teemad:
Loovuse mõiste ja defineerimine, ajalooline ülevaade loovuse käsitlemisest, erinevad loovusteooriad ja loovuse alaliigid, loovtööde teostamine kunstitegevustes
Erinevad tehnikad kunstiõpetuses. Peenmotoorika, vaatlus-, kujutamis- ja analüüsioskuse arendamine erinevate praktiliste loovülesannetega
Lastekirjanduse võimalused lapse keelelise arengu toetamisel ja kujutlusvõime arendamisel

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab erinevaid loovusteooriaid ja oskab toetada laste loovust kunstitegevustes;
- oskab valida ja juhendada erinevaid kunstitehnikaid- ja loovülesandeid, mis arendavad lapse peenmotoorikat, vaatlus-, kujutamis- ja analüüsioskust;
- tunneb erinevaid võimalusi lastekirjanduse kasutamisel lapse loovuse ja keelelise arengu ja kujutlusvõime toetamisel.

Õppejõud-koolitajad: Irja Vaas, Mari Niitra, Ave Avalo
Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli (digitaalse) tunnistuse.
Maksumus: Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejale tasuta.

Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi osaleja maksumuse ulatuses. Koolitusele registreerudes kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

ESF meetme tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused rahastusotsuste tingimuste alusel toimub koolitustele registreerumine täienduskoolituse infosüsteemis Juhan.


Enne koolitusele registreerumist palun veendu, et oled Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS
vähemalt 0.1 koormusega õpetaja!

REGISTREERUN KOOLITUSELE

 

Image
-
-

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

-

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

-

"Õpetajaeriala karjäärivalikuna" e-õppe kursuse tutvustus potentsiaalsetele kursuse läbiviijatele