Foto:
Pexels

Digipedagoogika lasteaia õppes

Maht: 78 tundi (24 tundi auditoorset tööd ja 54 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud koolieelsete lasteasutuste õpetajad
Kursuse eesmärgiks on toetada õpetajate digitaalse kirjaoskusega seotud oskusi ja teadmisi ning õpetaja kutsestandardi kompetentse, mis on suunatud õpi- ja õpetamisetegevuse kavandamisele, digitehnoloogia mõtestatud kasutamise toetamisele, kutset läbivatele kompetentsidele ning professionaalsele enesearendamisele. Sellest lähtuvalt on koolituse seatud järgmised ala-eesmärgid:
a) suunata õpetajaid oma õppetegevuse kavandamisel, õppimise toetamisel ja arendamisel lähtuma digipedagoogika põhimõtetest (eesmärgipärane digivahendite kasutamine õpetamisel ja õppimisel)
b) suunata õpetajaid hindama ja planeerima tegevusi lähtudes õpetaja digitaalse kirjaoskuse enesehinnangu tulemustest ja õpetaja professionaalsele enesearengule seatud ootustest (sisend õpetaja kutsestandardist ja haridustöötajatele suunatud DigCompEdu digipädevuse raamistikust).
Kursuse toimumise kuupäevad ja ajakava:
13. märts 2023 kell 10.00-17.00
20. märts 2023 kell 10.00-17.00
3. aprill 2023 kell 10.00-17.00
Toimumiskoht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, Jakobi 5, Tartu

Täiendusprogrammi läbinud õppija:
- on suuteline leidma õppetööd toetavaid digivahendeid ja oskab tuua näiteid, kuidas neid õppe- ja kasvatustegevuses eesmärgipäraselt rakendada;
- on valmis enesehinnangu põhjal planeerima tegevusi oma digitaalse kirjaoskuse arendamiseks;
- oskab planeerida ja läbi viia, digivahendeid eesmärgipäraselt kasutades, õppe- ja kasvatustegevust;
- oskab tuua näiteid potentsiaalsetest digimaailma ohtudest;
- teab ja rakendab igapäevatöös autorikaitses kehtivaid reegleid.

Koolituse teemad:
Digitaalse kirjaoskuse ja digipedagoogika olemus
Digipedagoogika näited (digitehnoloogia eesmärgipärane kasutamine õppimise ja õpetamise eesmärgil) - õppimise nähtavaks tegemine, tagasiside kogumine
Digimaailma ohud ja digipedagoogika näited nende käsitlemiseks õpetamisel (sh lastevanemate kaasamine)
Õppetööd toetavate vahendite loomine (digitaalne kirjaoskus: sisuloome, autorikaitse)
Õppimise mängustamine (õppemängud)
Iseseisva töö refleksioon, kogemusvahetus
Digipedagoogika: hariduslikud rakendused, liitreaalsus lasteaias

Õppejõud-koolitajad: Vieno Rjabova
Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli (digitaalse) tunnistuse.

Maksumus: Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejale tasuta.

Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi osaleja maksumuse ulatuses. Koolitusele registreerudes kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

ESF meetme tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused rahastusotsuste tingimuste alusel toimub koolitustele registreerumine täienduskoolituse infosüsteemis Juhan.

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

 

Image
#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetamine liitklassis

Koolituse Õpetamine liitklassis tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel

Koolituse Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel tutvustus.