Eripedagoogika ja logopeedia osakonna teadus- ja arendustöö

Eripedagoogika ja logopeedia osakonna teadus- ja arendustöö põhisuunad:

  • erivajadustega laste õpetamise teaduspõhiste meetodite, õppevara ja õpetaja juhendmateralide väljatöötamine
  • kommunikatsioonipuuete avaldumise kirjeldamine ja nende teraapia aluste väljatöötamine eesti keele ja kultuuri eripäradest lähtuvalt,
  • vahendite väljatöötamine erivajadustega õppijate (nii laste kui täiskasvanute) arengu  hindamiseks.

Osakonna töötajad on välja töötanud hulgaliselt eri vanuses lastele, õpetajatele ja lapsevanematele mõeldud õppevara, hindamis- ja juhendmaterjale, mis toetavad erivajadustega laste märkamist, hindamist, nende arengu toetamist kaasava hariduse tingimustes.

 

Lõppenud projektid

Rakendusuuringu projekt:  RITA 1/01-03: Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjatele, kogukondadele ja haridusele: tööpaketis 6 (Eesti keele õpe) osalevad Marika Padrik ja Merit Hallap. Projekti käigus töötatakse välja Eesti jaoks sobivad eesti keele õpiteed, võttes lähtepunktiks uussisserändajate lõimimiskogemused Põhjamaades, eelkõige Soomes. Õpiteed arvestavad sisserändajate vanuselist, hariduslikku ja kultuurilist tausta ning aitavad teha sobivaid ja mõistlikke valikuid kiireks eesti keele omandamiseks ja Eestis elamiseks vajaliku kultuuri- ja sotsiaalse pädevuse saavutamiseks. Õpiteed on seotud haridusasutuste valmisolekuga pakkuda toetatud eesti keele õpet.
Uurimistöö eesmärgid on:

1. Parandada erineva sisserände taustaga (pere, töö ja õpiränne, rahvusvaheline kaitse) uusimmigrantidele eesti keele õppe kättesaadavust ja tõhusust.
2. Parandada haridusasutuste valmisolekut toetatud eesti keele õppeks, mis võtab arvesse nii uussisserändajate ealist, hariduslikku kui ka kultuurilist tausta, aga ka erivajadusi (nt logopeedilised probleemid).

Eesmärkide saavutamiseks kaardistatakse vene-eesti astmelise kakskeelsusega laste eesti keele osaoskuste arengu ning koolivalmiduse (kõne ja keele valdkonnas) tase vanemas koolieelses eas. Selgitatakse välja keelevahendid ja -oskused, mida esmajoones oleks vaja õpetada astmelise kakskeelsusega lastele vanemas koolieelses eas ja algklassides. Töötatakse välja juhendmaterjalid õpetajale ja logopeedile.

Rahastaja: ETAG, projekti kestus: 01.01.2018 – 31.12.2020

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava projekti „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum arendamine“ raames  osalevad osakonna töötajad professor Evelyn Kiive juhitavas haridusliku erivajadusega õppija arendusrühmas, mille tegevuse kokkuvõtet saab lugeda siit: 

Projekti kestus: 01.04.2016-30.09.2018

Eesti keele ja kultuuriruumi tarbeks loodud ja kohandatud hindamisvahendid aitavad õpetajatel, lastepsühholoogidel, logopeedidel ja eripedagoogidel varasemast paremini hinnata lapse kõne, sotsiaalsete oskuste ja kognitiivset arengut. Need võimaldavad varakult kindlaks teha arenguprobleemide ja hariduslike erivajadustega lapsed ning planeerida nende õpetamist, et ennetada probleemide süvenemist või laienemist koolieas. Projekti raames koostati või kohandati koostöös TÜ arengupsühholoogia osakonnaga viis hindamisvahendit 1-7a laste arengutaseme hindamiseks:

  • MacArthuri Suhtlemise Arengu testi (ECDI) lühiversioon. Ada Urm, Tiia Tulviste.
  • 3-4-aastaste laste kõne test. Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik.
  • Sotsiaalsete oskuste küsimustik. Astra Schults.
  • Strebeleva metoodika laste tunnetusoskuste hindamiseks. Kaili Palts.
  • Psühholoogilis-pedagoogiline profiil (PEP-3 test). Pille Häidkind.

Lisaks viidi projekti raames läbi kaks infopäeva ja seitse koolituspäeva lasteaiaõpetajatele, et teavitada tulevasi vahendite kasutajaid, erialaliitude esindajaid, ministeeriumite ametnikke ja koolitajaid. Hindamisvahendite kirjastamiseks ja levitamiseks on vajalikud jätkutegevused ning –finantseerimine.

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm "Riskilapsed ja -noored", projekti kestus:  01.07.2014 - 30.04.2016

haridusinnovatsiooni töörühm

Tartu Ülikoolis loodi haridusinnovatsiooni töörühm

Näitus

Instituudis on üleval näitus „Õppimine on kunst“

HI arenguseminaril

Instituudi arenguseminaril arutleti väärtuste, turvatunde ja koostöö üle