Õpetaja meeskonna liikmena ja tema roll lasteaia arendamisel

Maht: 8 tundi
Sihtrühm: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, õppealajuhatajad, assistendid

Koolituse eesmärk: Koolieelse lasteasutuse töötajate koostööpädevuste täiendamine kolleegide ja lastevanematega.

Koolituse sisu:
Õpetaja eneseanalüüs lähtudes lasteaia visioonist, missioonist ja õppeaasta eesmärkidest
Temperamenditüübid ja nende arvestamine enesearengu suunamisel ning koostöös teistega
Koostöö lastevanematega, rakendades suhtlemistasandite teooriat
Õpetaja kui lasteaia maine kujundaja

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on analüüsinud oma vastutust asutuse arendamisel ja rühma meeskonna juhtimisel;
- on mõelnud läbi eneseanalüüsi uued isiklikud väljakutsed kutsetöös ja isiksusena;
- on omandanud teadmisi suhtlemispsühholoogiast.

Õppejõud-koolitajad: Merike Angerjärv

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

-

VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika"

Lapse keeleline areng

Koolituspäeva Lapse keeleline areng tutvustus ja registreerumine

Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale

Koolituspäeva Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale tutvustus ja registreerumine