Autor:
/Pexels

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Maht: 78 akadeemilist tundi (3EAP)
Sihtrühm: Pedagoogilise hariduseta põhikooli pikapäevarühma, õpilaskodu kasvatajad, ringijuhendajad, raamatukoguhoidjad jt huvilised, kes juba töötavad või omavad valmisolekut töötada õpetaja abina.

Kursuse toimumisaeg: 9.september-9.detsember 2024.

Kursus on 100% e-kursus.
Õppetöö toimub asünkroonse e-õppena TÜ Moodle keskkonnas.

Kursusel osalemine eeldab valmisolekut:
- analüüsida ennast õppijana ja (potentsiaalse) õpetaja abina;
- osaleda Moodle'is toimuvates kirjalikes aruteludes (nt foorumites) ja anda kaaslaste töödele tagasisidet;
- kavandada ja läbi viia õppetegevus enda poolt valitud klassile/õpperühmale/õpilasele. Kursuse käigus toetatakse tegevuse ettevalmistamist.

Kursusel osalemiseks on õppijal vaja järgmisi vahendeid:
- arvuti;
- kiire internetiühendus;
- kõlarid/kõrvaklapid.

Kursuse eesmärk: 
Toetada õpetaja abina töötamiseks vajalike esmaste pedagoogiliste alusteadmiste ja -oskuste omandamist.

Kursuse üldeesmärgid:
- kujundada alusteadmised õppimise ja õppeprotsessi kavandamise ja läbiviimise kohta;
- analüüsida õpetaja kutsestandardi ja õpetaja eetikakoodeksi põhjal enda kompetentse õpetaja abina;
- rakendada kursuse käigus omandatud pedagoogilisi alusteadmisi õppetöö analüüsil, kavandamisel ja läbiviimisel;
- reflekteerida õpikogemuse üle enda professionaalse arengu kontekstis.

Kursuse sisu:
Mina inimese ja õppijana
Õpetaja abi kui õpikeskkonna kujundaja
Õppimine ja õppima õppimine
Õppetöö analüüs
Õppetöö kavandamine ja läbiviimine õpetaja abi rollis

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on analüüsinud ennast inimesena ja õppijana;
- omab alusteadmisi õppimise ja õppeprotsessi kavandamise ja läbiviimise kohta;
- on analüüsinud enda sobivust õpetaja abina õpetajaametile esitatud ootuste kontekstis;
- on rakendanud kursuse käigus omandatud teadmisi tunni analüüsil ja õpetaja abi rollist tulenevalt õppetegevuse kavandamisel ja läbiviimisel;
- on mõtestanud enda rolli ja tugevusi abiõpetajana;
- on reflekteerinud õpikogemuse üle kursusel käsitletud teemade ja tegevuste kontekstis ning teadvustanud seeläbi enda arengukohad õpetaja abina.

Lõpetamise tingimused: Kursuse õpiväljundite saavutamine, iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine, testide arvestuslik sooritamine.
Iseseisvad ülesanded avanevad kursuse alguses.

Õppejõud-koolitajad: Liina Lepp
Väljund: kursuse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

 

Kursuse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Kursust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine" (ESF VÕTI). Koolituse hind on 195 eurot ja see tasutakse koolituse lõpetaja eest ESF VÕTI vahenditest.

REGISTREERI KURSUSELE SIIN

Image
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut