Autor:
/Pexels

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Maht: 48 akadeemilist tundi (32 tundi auditoorset, 16 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Pedagoogilise hariduseta põhikooli pikapäevarühma, õpilaskodu kasvatajad, ringijuhendajad, raamatukoguhoidjad jt huvilised, kes juba töötavad või omavad valmisolekut töötada õpetaja abina.

Koolituse toimumine:
17. september 2024 algusega kell 10.00-17.15
3. oktoober 2024 algusega kell 10.00-17.15
4. oktoober 2024 algusega kell 09.00-16.15
15. november 2024 algusega kell 10.00-17.15
Üks õppepäev kestab 8 akadeemilist tundi. Ruumi info oleme lisanud õppeinfosüsteemi.
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu

Koolituse eesmärk: 
Toetada õpetaja abina töötamiseks vajalike esmaste pedagoogiliste baasteadmiste ja -oskuste omandamist. 
Anda koolitusel osalejatele praktilisi teadmisi ning oskusi selleks, et toetada erinevaid õppijaid ja suunata neid iseseisvalt õppima, mõtlema ja otsustama, aega planeerima ning iseennast analüüsima ning motiveerima. 
Toetada osalejate pädevusi kujundada sobivat õpikeskkonda, motiveerida õppijat ning toetada sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengu mõistmist läbi elukaare ning anda teadmisi tõhusa sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise viiside kohta.
 

Koolituse sisu:
Õppepäevad on üles ehitatud rakendades vahelduvalt nii suhtluspõhist loenguvormi teoreetiliste põhiprintsiipide edasiandmiseks kui praktilisi individuaal- ja rühmaülesandeid õpitu kinnistamiseks ja ühisteks aruteludeks.

Koolitusel läbitavad teemad: 
Õpikeskkonna kujundamine
Õppimise ja arengu toetamine
Sotsiaal-emotsionaalse pädevuse kujunemine
Koostöö alused
 

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab, kuidas individuaalselt ja õpigruppidega kontakti saavutada;
- mõistab ja oskab oma töös kasutada õppimise peamisi seaduspärasusi;
- teab, kuidas toetada õppija õppimist;
- teab, kuidas luua ja hoida head suhet;
- on valmis koostööks õpetajaga, sh lähtub õppe läbiviimisel õpetaja antud juhistest;
- on valmis koostööks õppijaga, valmis teda aktiivselt kuulama ja arvestama tema kui õppija eripäraga;
- oskab kujundada õppimist toetavat keskkonda;
- mõistab sotsio-emotsionaalsete oskuste kujunemise protsessi ning täiskasvanute ja lapse koosmõju nende oskuste teadlikule ja eesmärgipärasele arendamisele;
- mõtestab ja omab teadmisi, et toetada lapse sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengut klassikontekstis;
- mõtestab oma rolli ja tugevusi lapse sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamisel ka meeskonnaliikmena;
- on mõtestanud enda rolli ja tugevusi abiõpetajana.

Lõpetamise tingimused: koolituse õpiväljundite saavutamine, osalemine õppes vähemalt 75% auditoorses õppetöös (st vähemalt kolmel õppepäeval) ja iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine.

Õppejõud-koolitajad: Lii Kaudne ja Egle Säre
Väljund: koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

 

Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine" (ESF VÕTI). Kursuse hind on 416 eurot ja see tasutakse koolituse lõpetaja eest ESF VÕTI vahenditest.

Vastavalt programmi nõuetele peab õppija koolitusel osalema vähemalt programmi kirjelduses toodud mahus ja sooritama kõik nõutud ülesanded. Kui õppija mingil põhjusel ei saa koolitusel nõutud mahus osaleda, siis palume anda sellest koheselt koolituse koordinaatorile teada.
 

REGISTREERI END KOOLITUSELE SIIN

Image
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut