Autor:
Karin Allik

Innocent Kwame Bedi kaitseb doktoritööd „Determining school heads’ practices aimed at ensuring school quality and the resulting job stress factors: a study of senior high school heads in Ghana“

9. detsembril kell 10.00 kaitseb Innocent Kwame Bedi haridusteaduse erialal doktoritööd „Determining school heads’ practices aimed at ensuring school quality and the resulting job stress factors: a study of senior high school heads in Ghana“ („Koolijuhtide tegevus kooli kvaliteedi tagamisel ja sellest tulenevad stressitegurid: Ghana koolijuhtide uuring“) .

Juhendajad: 
emeriitdotsent Hasso Kukemelk, Tartu Ülikool
kaasprofessor Emanuele Bardone, Tartu Ülikool

Oponent: 
professor Jan Heystek, North-West University (Lõuna-Aafrika Vabariik)

Kokkuvõte
Erinevalt teiste valdkondade juhtidest ei ole koolijuhtide tööülesanded täpselt kindlaks määratud. Koolijuhid moodustavad olulise haridusvaldkonna sidusrühma, sest nad on oma rollis asendamatud. Nii nagu ühiskond, muutuvad ka koolijuhtide tööülesanded üha mitmetahulisemaks, mistõttu ei ole neid lihtne määratleda. Ka tööstress mõjutab koolijuhtide tegevust ja rahulolu kooli kvaliteedi parandamisel ning paremate õpiväljundite saavutamisel. Doktoritöö eesmärk ongi anda ülevaade koolijuhtide tööülesannetest ja nendest tingitud stressist, samuti teguritest, mis mõjutavad koolijuhtide tööstressi ja tööülesannete täitmist. Lisaks soovitakse doktoritöös välja selgitada tööalased toimingud, mis aitavad parandada kooli kvaliteeti, ning nendega seotud stressorid ja toetavad tegurid. Kvantitatiivse uuringu andmed koguti Ghana keskkooli juhtidelt ja kvalitatiivse uuringu omad Volta piirkonna koolijuhtidelt. Uurimistulemusena eristusid 22 tööalast tegevust, mida koolijuhid eelistasid. Selgus, et kuigi koolijuhtide tegevus on stressirohke, ei tagane nad oma kohustustest. Koolijuhtide tööstressi mõjutavad koolijuhi vanus ning kooli tüüp ja klassifikatsioon. Seevastu vanus ja ametikoht avaldavad mõju tööga rahulolule, ametikoht ka tööülesannete täitmisele. Reformide elluviimisel täidavad koolijuhid reformimisega seotud tööülesandeid, ehkki need on stressirohked. Hea kooliga seotud uuenduste kontekstis näitavad tulemused muu hulgas seda, et koolijuhid toetavad töötajate professionaalset arengut ja õpilased on hästi juhendatud. Samas avaldavad õpetajate supervisiooniga kaasnevad raskused, ressursside nappus, õpetajate vähene tugi ja bürokraatia koolijuhtide tegevusele negatiivset mõju. Stressiolukordadega toimetulekuks loodavad koolijuhid eelmistest töökohtadest saadud kogemustele ja oma akadeemilisele taustale. Uurimistulemuste põhjal saab anda mõningaid praktilisi soovitusi, kuid edasistes uuringutes tuleb koolijuhtide tegevust uurida suurema valimi peal ja töötada välja strateegiad, mille kaudu toetada koolijuhte nende kohustuste täitmisel.

Krista Uibu EHA 10 konverents

EHA esimene kümmeaastak

Marcia C. Linn

Marcia C. Linn soovib luua elukestvaid õppijaid

EHA

Haridusteaduste ajakiri tähistab kümnendat aastapäeva konverentsiga