Liikumisega lõimitud õpitegevused I kooliastmes

Maht: 16 tundi
Sihtrühm: I kooliastme õpetajad, lasteaiaõpetajad

Koolituse eesmärk: osaleja on teadlik liikumisaktiivsuse olulisusest ainetundides ning suudab lõimida liikumisega seotud tegevused ja mängud õppetööga.

Koolituse sisu:
Laste liikumisaktiivsuse hetkeolukord Eestis ja sellest tulenevad probleemid
Liikumise positiivne mõju õppimisele ja õpilase füüsilisele ning vaimsele tervisele.
Erinevate õppeainete lõimimine liikumistegevustega.
Lihtsate ja käepäraste vahendite erinevad praktilised kasutusvõimalused klassitunnis
Õppimine läbi liikumise ja mängu
Praktilised tegevused ja mängud emakeeles, matemaatikas, loodusõpetuses, loovainetes
Ideede ja kogemuste vahetamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab, kui palju peaksid lapsed ja noored päevas liikuma ning millised on vähese liikumisaktiivsusega kaasnevad riskid;
- teab, kuidas liikumine toetab laste ja noorte vaimset töövõimet ja õppimist;
- planeerib teadlikult tundidesse õppesisuga seotud liikumistegevusi;
- kasutab ainetundides liikumistegevusteks erinevaid vahendeid ja meetodeid.

Õppejõud-koolitajad: Kaie Kubri ja Anu Uusmaa

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile