Teabevaramu õpetajale

Keskkonna ja säästva arengu teema lõimimine õppesse - elektrooniline õppematerjal

2013 - 2015 aastal viisime Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Keskkonnahariduse arendamine" toel ellu Keskkonnaameti riigihanke "Täienduskoolituse õppekavade koostamine ja koolituste korraldamine formaalharidussüsteemi õpetajale, õpetajakoolituse õppejõududele ja mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistidele".

Koolitusprogrammid koolieelsete lasteasutuste õpetajale ja õpetajakoolituse õppejõududele keskendusid säästva arengu ja keskkonna teema lõimimisele õppetegevusse ning kaasavate õppemeetodite rakendamisele õpptöös.

Koolituse kohta valmis elektrooniline õppematerjal - see sisaldab õppejõudude õppematerjale ja näiteid osalenute iseseisvatest töödest, lisaks ka toredaid meisterdamise ideid.
Koolituse läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaafond programmi "Keskkonnahariduse arendamine" kaudu.

Image
-

 


Kursuste tugimaterjalid ja kirjandus

 


Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga elektrooniline ajakiri, mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses.

 


Raamatud

 


E-õpiobjektid

 


Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara materjalid õpetajale

 


Õppekava rakendamist toetavatekoolituste materjalid

Meetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" toetust saanud Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse projektide raames toimusid vahemikus november 2011 - november 2012 õpetajate täienduskoolituskursused.

Iga koolituse kohta valmis elektrooniline õppetmaterjal, mis sisaldab ülevaadet koolitusel käsitletud teemadest ning näiteid osalenute iseseisvatest töödest.

Koolituse läbiviimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond, kaasfinantseeris Eesti Vabariik.

Image
-
Tartu Ülikool

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

Tartu Ülikool

Aktiivse ainetunni digiamps: erivajadusega lapse tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Tartu Ülikool

Micro degree "Use of technology in contemporary learning"