Eelkoolipedagoogika

Maht: 320 akadeemilist tundi (159 tundi auditoorset, 161 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Kõik huvilised, kes soovivad omandada pedagoogilisi kompetentse (Tase 6).
Kursuse toimumine: 23. august 2023 - 14. veebruar 2024
Kursuse toimumise kuupäevad täpsustuvad.
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu

Koolituse eesmärk: Koolieelse lasteasutuse direktori/ õppealajuhataja/ pedagoogiliste kompetentside omandamine. Koolieelse lasteasutuse õpetaja kutsealaste oskuste ja teadmiste kasv laste õpi- ja kasvukeskkonna loomisel, laste juhendamisel ja nende esmaste õppimis- ja tööharjumuste kujundamisel.

Koolituse sisu:
Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
Õpikeskkonna kujundamine
Õppimise ja arengu toetamine
Nõustamine
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on tutvunud koolieelse lasteasutuse töö- ja õpikeskkonnaga;
- teab, kuidas kavandada õppe- ja kasvatustegevuse lõimivaid tegevusi;
- oskab kavandada eesmärgist lähtuvat tegevust, valides selleks sobilikud õppemeetodid;
- suudab kohandada tegevusi arvestades lapse individuaalsust;
- on teadlik lapse vaatluse põhimõtetest;
- oskab oma tegevust analüüsida ja näha arenguvõimalusi;
- on viinud läbi minitegevuse;
- on tutvunud kutsestandardi tase 6 kompetentsidega.
- on analüüsinud oma kogemusi õppeprotsessis õppija ja õpetaja seisukohalt.

Lõpetamise tingimused: Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine vähemalt 19 õppepäeval (kohustuslikud on valdkonna õppepäevad ja lasteaia külastuspäevad), iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele. 

Õppejõud-koolitajad: Tartu Ülikooli õppejõud ja praktikud TÜ partnerõppeasutustest
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tunnistuse.

Maksumus: 1320€
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

 

KURSUS ON TÄITUNUD!
Ootenimekirja registreerumiseks võtke ühendust marge.kimmel@ut.ee või 737 6446

#täiendusõpe
-

Erivajadusega õpilase tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

#täiendusõpe
-

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

#täiendusõpe #teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverents