Autor:
Artem Podrez, pexels.com

Algõpetuse didaktika kursus

Maht: 160 akadeemilist tundi (84 tundi auditoorset, 76 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajad ja kõik huvilised, kellel on pedagoogiline haridus ning soovivad omandada I ja II kooliastme ainedidaktika pädevusi.
Kursuse toimumisaeg: 10. oktoober 2023 - 28. märts 2024.
10.-11. oktoober, 20.-21. november, 8.-9. detsember 2023a., 15.-17. jaanuar, 7.-9. veebruar, 14.-15. märts 2024a.
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu
Koolituse eesmärk: Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist töötamiseks I ja II kooliastmes.

Koolituse sisu:
Tunni ülesehitus, analüüs ja eesmärgid
Õppekava läbivad teemad ja nende õpetamise võimalused I-II kooliastmes
Kaasav haridus
Loodusõpetuse didaktika I-II kooliastmes
Eesti keele didaktika I-II kooliastmes
Lapse keeleline areng I-II kooliastmes
Kunstiõpetuse õppimine ja õpetamine I-II kooliastmes
Tööõpetuse õppimine ja õpetamine I-II kooliastmes
Küsimused õppeprotsessis
Kuidas viia läbi lapsevanemate koosolekut
Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes
Liikumine õppimise toetajana
Minitunni kava koostamine ja läbiviimine
Koolikülastused ja tunni analüüs
Eneserefleksioon

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- oskab selgitada õppetöö eesmärgistamise ja planeerimise põhimõtteid;
- oskab selgitada õppetunni ülesehituse ja läbiviimise ning tagasisidestamise põhimõtteid ja viise;
- oskab analüüsida õppetundi;
- on külastanud kooli töö- ja õpikeskkonda;
- analüüsib oma kogemusi õppija ja õpetaja seisukohalt;
- on viinud läbi I- II kooliastme minitunni;
- on koostanud I-II kooliastme tunnikonspekti;
- on koostanud eneseanalüüsi;
- on tutvunud kutsestandardi tase 7 kompetentsidega.

Lõpetamise tingimused: Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine vähemalt 10 õppepäeval (kohustuslik õppepäev on koolikülastuse päev), iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele.

Õppejõud-koolitajad: Tartu Ülikooli õppejõud, praktikud TÜ partnerharidusasutustest.
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tunnistuse.

Maksumus: 780€
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

REGISTREERUN KOOLITUSELE