Autismispektri häire ja/või aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õppija

Maht: 78 tundi (auditoorne töö: 32, iseseisev töö: 46)
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud õpetajad (koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse pedagoogid)
Kursuse toimumise kuupäevad ja ajakava: 
3. aprill 2023 kell 9.00-16.00
4. aprill 2023 kell 9.00-16.00
24. aprill 2023 kell 9.00-16.00
25. aprill 2023 kell 9.00-16.00

Toimumiskoht: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis, aadressil Jakobi 5, Tartu.

Kursuse eesmärgiks on anda õpetajale teadmised autismispektri häiretest ja aktiivsus- ja tähelepanuhäirest ning oskused nendega arvestamiseks õppija õpikeskkonna kujundamisel koolieelses lasteasutuses ja üldhariduskoolis.

Koolituse läbinu:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- omab teadmisi autismispektri häirete (ASH) ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kohta;
- oskab hinnata nimetatud erivajadustega kaasnevaid probleeme ja seisundeid;
- teab, kuidas on võimalik toetada autismispektri häirega ja aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õppijate õppimist ning arengut kaasava hariduse tingimustes;
- oskab kujundada autismispektri häirega ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õppija individuaalsust arvestavat õpikeskkonda koolieelses lasteasutuses ja üldhariduskoolis, sh kaasata erinevaid osapooli ning nõustada lapsevanemaid.

Koolituse teemad:
Autismispektri häirete olemus (diagnostilised kriteeriumid, tunnused, kognitiivsed iseärasused, kaasuvad probleemid ja seisundid)
Autismispektri häiretega lapsega kontakti loomine
Autismispektri häiretega lapse pedagoogiline hindamine
Autismispektri häiretega lapsele sobiva keskkonna loomine
Autismispektri häiretega lapse õpetamine ning arendamine (sh sotsiaalsete oskuste õpetamise võimalused)
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire iseloomustus ja selle põhjused, diagnoosimine ja ravi
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega kaasuvad seisundid ja seonduvad probleemid
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire õppija individuaalsust arvestava õpikeskkonna kujundamine, õpetamine ning arendamine
Osapoolte kaasamine ja lapsevanemate nõustamine

Nõuded lõpetamiseks: Kursuse edukaks lõpetamiseks on vajalik, osalemine vähemalt kolmel õppepäeval neljast, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.

Õppejõud-koolitajad: Evelyn Kiive ja Kristina Kutsar
Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli (digitaalse) tunnistuse.
Maksumus: Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejale tasuta.

Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi osaleja maksumuse ulatuses. Koolitusele registreerudes kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

ESF meetme tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused rahastusotsuste tingimuste alusel toimub koolitustele registreerumine täienduskoolituse infosüsteemis Juhan.


Enne koolitusele registreerumist palun veendu, et oled Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS
vähemalt 0.1 koormusega õpetaja!

REGISTREERUN KOOLITUSELE

 

Image
-
-

VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika"

Lapse keeleline areng

Koolituspäeva Lapse keeleline areng tutvustus ja registreerumine

Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale

Koolituspäeva Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale tutvustus ja registreerumine