Haridusteaduse doktorandile

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõppe korraldust reguleerivad Tartu Ülikoolis kolm dokumenti doktoriõppe eeskiri, õppekorralduseeskiri ja doktoriõppe hea tava.

Vastavalt doktoriõppe heale tavale on doktorant üliõpilane, kellele laienevad kõik üliõpilaste õigused ja kohustused. Doktoriõppe ekstern on isik, kellele doktoriõppekava läbides laienevad üliõpilaste kohustused ja ülikooli õigusaktides sätestatud õigused. Doktoranti ja doktoriõppe eksterni tuleb mõista ja kohelda kui noorteadlast ja kolleegi. 

Doktorandi teadus-, loome-, õppe- ja arendustegevus ning töö üliõpilastega on juhendatud ja toetatud. Ülikoolipoolne juhendaja on erialaselt kompetentne teadlane, kes orienteerub hästi nii ülikooli kui ka rahvusvahelises teadussüsteemis ning kellel on juhendamiseks sobivad omadused ja vajalikud juhendamisalased pädevused.

Doktoriõppe kõige olulisem kvaliteedigarantii on doktorandi ja juhendaja(te) vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele tuginev koostöö, milles on selgelt määratletud kõigi doktoriõppes osalevate poolte ülesanded, vastutus, ootused ja vajadused.

Atesteerimine

Atesteerimist viib läbi dekaani korraldusega kinnitatud doktoriõppekava atesteerimiskomisjon. Atesteerimised toimuvad kaks korda õppeaastas: enne sügissemestri ja enne kevadsemestri algust. Doktoriõppe 2022/2023. õppeaasta atesteerimised toimuvad 26.01.2023 ja 26. – 27.06.2023.

Atesteerimist reguleerib doktorantide teadustöös edasijõudmise hindamise ja atesteerimise kord sotsiaalteaduste valdkonnas.

Info enne 2022/2023 õa vastu võetud doktorantidele

Doktorantidel soovitame tutvuda ka EAP-de jaotusega õppekava läbimisel

Enne 2022/2023 õa vastu võetud doktorantide atesteerimise aluseks on perioodiplaan.

Atesteerimisel peab doktorant esitama kokkuvõtte (ülevaate) läbitud õppeperioodi teadustööst, kus näidatakse, kuhu ta on atesteerimise ajaks oma teadustööga jõudnud. Ülevaade hõlmab järgnevat:

Part A
1. Problem the thesis addresses, broken down into sub-problems as appropriate
2. Literature outlines related to the problem (up to 1.5 pages for 1 and 2 together)
3. Goals (sub-goals if appropriate) of the research
4. Research questions/hypotheses
5. Overall methodology (use sub-heading as appropriate)
6. Reflection of the process of doctoral studies (describe, analyze, evaluate and discuss)

Part B
1. Report of the work done so far to address the research questions (indicating relationship with published articles) prior to 2020-21
2. Details of work done during 2020-21 to address the research questions/hypotheses (indicating published/submitted articles during this period)
3. Changes made to the initial study design (If relevant)
4. Evaluation of your status towards completing the thesis on time (up to 3 pages for a-d)

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine
Lõpueksamite ja kaitsmiste toimumisajad

Lõpueksamite ja lõputööde kaitsmiste toimumisajad 2023

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht