Pedagoogika kursus

Maht: 160 tundi
Sihtrühm: Pedagoogilise hariduseta põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ja õppealajuhatajad, pikapäevarühma ja õpilaskodu kasvatajad, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringi-ja huvialajuhid, kutseõppeasutuste üldharidusainete õpetajad ja õpetajaametisse siseneda soovijad.
Kursuse toimumisaeg: 29. august 2023 - 10. jaanuar 2024
29.-30. august, 20.-21. september, 19. oktoober, 26. oktoober, 16.-17. november, 6. detsember (zoomis), 7.-8. detsember 2023, 9.-10. jaanuar 2024.
Üks kuupäev veel lisandub.
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu
Koolituse eesmärk: Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist.

Koolituse sisu:
Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
Õpikeskkonna kujundamine
Õppimise ja arengu toetamine
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- kavandab ja viib läbi minitunni, lähtudes õppetöö eesmärgistamise ja planeerimise põhimõtetest;
- analüüsib ja tagasisidestab õppetunni ülesehitust ja läbiviimist;
- mõtestab kooli töö- ja õpikeskkonnana külastatud haridusasutuse näitel;
- koostab meeskonnatööna tunnivälise ürituse kava, arvestades riikliku õppekava üldeesmärke;
- analüüsib oma õpikogemusi, lähtudes Õpetaja kutsestandardi tase 7 kompetentsidest.

Lõpetamise tingimused: õpiväljundite saavutamine, osalemine vähemalt 10 õppepäeval (kohustuslikud õppepäevad on koolikülastuse õppepäevad) ja iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele.

Õppejõud-koolitajad: Tartu Ülikooli õppejõud, praktikud TÜ partnerharidusasutustest.
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Maksumus: 840€
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

 

KURSUS ON TÄITUNUD!
Ootenimekirja registreerumiseks võtke ühendust marge.kimmel@ut.ee või 737 6446

Tartu Ülikool

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

Tartu Ülikool

Aktiivse ainetunni digiamps: erivajadusega lapse tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Tartu Ülikool

Micro degree "Use of technology in contemporary learning"