Eripedagoogika osakonna inimesed

Evelyn Kiive

Evelyn Kiive

osakonna juhataja, eripedagoogika professor, PhD (psühholoogia)

Evelyn Kiive on psühholoog (PhD psühholoogias Tartu Ülikoolist). Ta on töötanud ülikoolis teadlase ja õppejõuna. Evelyn Kiive teadustöö on olnud seotud Eesti Laste Isiksuse- Käitumise- ja Terviseuuringuga, mis selgitab käitumiseelistuste ja isiksuse kujunemist keskkondlike ja bioloogiliste tegurite koosmõjus. Kitsamalt on uurimustöö keskendunud aktiivsus- ja tähelepanuhäirega seotud geenivariantide ja keskkonnast tingitud faktorite funktsionaalsete tagajärgede mõistmisele. Evelyn Kiive peamisteks õpetamisvaldkondadeks on hariduslike erivajadustega toimetulek kaasava hariduse kontekstis ning tunnetustegevuse neurobioloogilised alused. Evelyn Kiive juhib erivajadustega õppija arendusrühma tööd.

Pille Häidkind
eripedagoogika lektor, programmijuht, PhD (pedagoogika)

Pille Häidkindi peamine õpetamis- ja uurimisvaldkond on erivajadustega laste arengu toetamine ja õpetamine koolieelses eas. Pille Häidkind on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogina ning töötanud Tartu Lasteaias Pääsupesa, Hariduse Tugiteenuste Keskuses. 2011. aastal kaitses ta filosoofiadoktori kraadi pedagoogika valdkonnas, väitekirja teema oli seotud 0,5-7a laste üldarengu ja koolivalmiduse hindamise vahenditega. Tartu Ülikoolis õpetab Pille Häidkind tulevasi eripedagooge, logopeede ja lasteaiaõpetajaid alates 2003. aastast. Ta on osalenud riikliku õppekava arendamise töörühmas, lasteaedadele mõeldud juhendmaterjalide koostamisel ja töötanud välja lasteaia õpetajatele mõeldud täiendkoolituse programme. Alates 2014. aastast on Pille Häidkind eripedagoogika bakalaureuse- ja magistriastme õppekavade programmijuht. Ta on Eesti Eripedagoogide Liidu liige.

Marika Padrik

Marika Padrik
logopeedia kaasprofessor, PhD (pedagoogika)

Marika Padrik on eripedagoogika osakonna vilistlasena saanud ettevalmistuse eripedagoogikas ja logopeedias. Teadusmagistri kraadi eripedagoogikas ja doktorikraadi pedagoogikas on ta kaitsnud Tartu Ülikoolis. Tema õpetamisvaldkonnad on kommunikatsioonipuuetega laste ja täiskasvanute hindamine ning laste keelelise arengu puuded. Olles töötanud logopeedina nii laste kui täiskasvanutega koolis, lasteaias ja nõustamiskeskuses, juhendab ta erinevaid logopeedia praktikaid. Tema teaduslik huvi on seotud spetsiifilise kõnearengupuudega lastega ja arengulise keelepuudega kakskeelsete lastega. Viimasel ajal on ta tegelnud hindamisvahendite väljatöötamisega eri vanuses ja erinevate probleemidega lastele ja afaasiaga täiskasvanutele.
Marika Padrik on Eesti Logopeedide Ühingu ja Eesti Eripedagoogide Liidu liige.

Triin Kivirähk

Triin Kivirähk
​eripedagoogika nooremlektor, MA (eripedagoogika)

Triin Kivirähk on Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna vilistlane, kaitsnud samas ka teadusmagistri kraadi eripedagoogikas. Alates 2017/18. õppeaastast on ta haridusteaduse doktorant. Tema põhiline õpetamis- ja uurimisvaldkond on õpiraskused matemaatikas ja nende ületamine. Ta on tegelenud ka loomade abil läbi viidavate sekkumiste valdkonnaga. Triin Kivirähk on olnud pikka aeg praktiseeriv eripedagoog: töötanud nii tavakoolis ja -lasteaias kui eriklassides, samuti õppenõustamiskeskuses, olnud haridusasutuste juhtkonnas. Triin Kivirähk on Eesti Eripedagoogide Liidu liige, kus veab eest eripedagoogi kutse andmiseks moodustatud hindamiskomisjoni tööd.

Kairi Kaljuste

Kairi Kaljuste
eripedagoogika nooremlektor, MA (psühholoogia)

Kairi Kaljuste on lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia magistrantuuri, pöörates ühtmoodi tähelepanu nii kliinilisele kui koolipsühholoogiale. Ta on praktiseerinud Lahendus.net nõustajana ning psühholoogina põhikoolis. Kairi õpetamisvaldkonnaks on erivajaduste psühholoogilised aspektid. Alates 2019/2020. õppeaastast on ta psühholoogia eriala doktorant.

Lagle Lehes
logopeedia nooremlektor, MA (logopeedia)

Lagle Lehes on eripedagoogika osakonna vilistlane. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on huule-suulaelõhedega laste kõnelised ja keelelised oskused ning elukvaliteet. Oma igapäevases praktilises töös tegeleb Lagle Lehes hääle- ja resonantsipuuete diagnostika ja teraapiaga ning huule-suulaelõhedega laste häälduskvaliteedi parandamisega. Ta on töötanud logopeedina nii haridus- kui meditsiinisüsteemis laste ja täiskasvanutega. Alates 2016/2017. õppeaastast on ta arstiteaduse õppekava doktorant.
Lagle Lehes on Eesti Logopeedide Ühingu liige ja Nordic Association For Myofunctional Therapy asutajaliige.

Tea Ausin

Tea Ausin
eripedagoogika nooremlektor, BSc (psühhologia)

Tea Ausin on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogina ning spetsialiseerunud koolipsühholoogiale. Ta on töötanud psühholoogina õppenõustamiskeskuses, koolis, haiglas ja rehabilitatsioonisüsteemis. Ta tegutseb ka vanemlike oskuste koolitajana. Eripedagoogika osakonnas töötab Tea Ausin alates 2020. aastast. Tema õpetamis- ja uurimisvaldkonnad on seotud eelkõige laste ja noorukite sotsioemotsionaalse arengu ning sotsiaalsete, emotsionaalsete ja käitumisraskustega laste abistamisega

Kristina Kutsar

Kristina Kutsar
eripedagoogika nooremlektor, MA (eripedagoogika)

Kristina Kutsar on Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna vilistlane. Ta on töötanud eripedagoogina nii tava- kui ka erikoolis, kus põhirõhk on olnud autismispektri häirega laste õpetamisel. Hetkel töötab ta ka erikooli väikeklassi õpetajana. Kristina Kutsar on Eesti Eripedagoogide Liidu liige. Eripedagoogika osakonnas tegeleb ta peamiselt autismispektri häiret puudutavate teemadega (häire olemus, autismispektri häirega lapse toetamine ja õpetamine). Alates 2019/2020. õppeaastast on ta haridusteaduse eriala doktorant. 

Eija Sõukand

Eija Sõukand
eripedagoogika nooremlektor, MA (eripedagoogika)

Eija Sõukand on Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna vilistlane. Ta on olnud aastaid praktiseeriv eripedagoog. Pikemaajaliselt on ta töötanud koolieelses lasteasutuses. Lisaks sellele on tal töökogemusi tavakooli õpiraskustega lastega, toimetulekuõppe laste õpetamisega ning rehabilitatsioonitööga. Tema uurimishuvi on väikelapse areng ja arenguliste erivajadustega laste toetamine koolieelses eas ning intellektipuudega õpilaste õpetamisega seotud teemad. Eija Sõukandi õpetamisvaldkondadeks on erivajadustega laste märkamine ja toetamine enne kooliiga, intellektipuudepedagoogika ning rehabilitatsioonitöö.
Eija Sõukand on Eesti Eripedagoogide Liidu liige.

Anna Maria Ülviste

Anna Maria Ülviste
logopeedia nooremlektor, MA (eripedagoogika), MA (logopeedia)

Anna Maria Ülviste on lõpetanud Tartu Ülikooli 2015. aastal eripedagoogika magistrina ja 2020. aastal logopeedia magistrina ning lisaks läbinud perekonnapsühhoterapeudi spetsialiseerumiskursuse OÜs Perekonnastuudio ABX. Anna Maria Ülviste on praktiseeriv eripedagoog-logopeed ning omab töökogemust tavakooli eriklassi ja toimetulekuõppe laste õpetajana ning kooli HEV-koordinaatorina. Kõige pikemalt on ta töötanud meditsiini- ja rehabilitatsiooniasutustes.
Eripedagoogika osakonnas töötab Anna Maria Ülviste 2020. aastast. Tema õpetamis- ja uurimisvaldkonnad on seotud laste arengu hindamise, väikelaste kommunikatsioonipuuete ning täiskasvanu ja lapse vahelise suhtluskoostöö teemadega.

Merje Viigand
logopeedia nooremlektor, MA (logopeedia)

Merje Viigand on Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna vilistlane. Tema peamiseks uurimishuviks on omandatud neurogeensete kommunikatsiooniprobleemidega täiskasvanud (nende kõneliste ja keeleliste oskuste hindamine ning tõenduspõhise teraapia planeerimine ja läbiviimine). Nimetatud temaatika uurimise ja õpetamisega tegeleb ta ka eripedagoogika osakonnas. Merje Viigand on praktiseeriv logopeed, kes tegeleb igapäevaselt peaajukahjustuse järel taastusravi vajavate täiskasvanute kommunikatsiooni- ja neelamishäirete diagnostika ning teraapiaga.

#instituudist #õpetamine
Õpetajate seminar 195_haridusteaduste instituut

Õpetajate seminar tähistab 195. aastapäeva

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu

#instituudist
Doktoritööd_haridusteaduste instituut

Tartu Ülikool kerkis haridusteaduste alal maailma 300 parima hulka