Keelelise arengu probleemid - õppimisraskuste üks põhjusi kaasavas klassis

Maht: 52 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud klassiõpetajad ja õpiabiõpetajad
Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi oskusi kommunikatsioonipuudega õpilaste märkamiseks koolis ja nende õpitegevuse toetamiseks. Täiendusõpe loob võimaluse teoreetiliste teadmiste rakendamiseks iseseisvas tegevuses.
Kursuse toimumise kuupäevad ja ajakava:
26. september 2022 kell 10.00-17.00, ruum 218
27. september 2022 kell 09.00-16.00, ruum 218
24. oktoober 2022 kell 10.00-17.00, ruum 218
25. oktoober 2022 kell 09.00-16.00, ruum 218
Toimumiskoht: TÜ haridusteaduste instituut, Jakobi 5, Tartu

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab keelelise arengu probleeme ja nende mõju õppimisele, õpiraskuste tekkele;
- oskab märgata nii kergema kui raskema kommunikatsioonipuudega/keelepuudega last;
- teadvustab keelelise arengu probleemidega laste õpetamise eripedagoogilisi põhimõtteid, sealhulgas jõukohastamise ja individualiseerimise võimalusi;
- teab koostöö võimalusi/viise eripedagoogi/logopeediga nende laste õpetamisel;
- oskab nõustada lapsevanemat kommunikatsioonipuudega lapse arengu ja koolis õppimise toetamisel.

Koolituse teemad:
Eakohane keeleline areng
Kommunikatsioonipuuded ja nende mõju õppimisele
Õpetajate teadmised kommunikatsioonipuuetest
Keelepuudega õpilase märkamine
Keelepuude tunnused
Juhtumite analüüs: keelepuudega õpilase identifitseerimine; probleemi avaldumine erinevates ainetes ja õppeolukordades
Õpetaja tegevuse refleksioon kaasavas klassis
Keelepuudega õpilase õppimise toetamine
Keelepuue vs mitmekeelne areng
Keelepuudega laste õpetamise eripedagoogilised põhimõtted ja võimalused: suhtluspädevuse kujundamine eri ainetes, ainealaste oskuste kujundamine keelelisi raskusi arvestavalt
Õpetaja ja tugispetsialistide koostöö
Iseseisvate tööde esitlus, analüüs ja tagasisidestamine

Õppejõud-koolitajad: Merit Hallap, Marika Padrik
Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli (digitaalse) tunnistuse.

Maksumus: Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejale tasuta.

Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi osaleja maksumuse ulatuses. Koolitusele registreerudes kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

ESF meetme tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused rahastusotsuste tingimuste alusel toimub koolitustele registreerumine täienduskoolituse infosüsteemis Juhan.

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Image

 

#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
22.09.2022
#täiendusõpe

Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes

Koolituse Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes tutvustus.
22.09.2022
#täiendusõpe
-

VII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile - mõtted ja teod"

15.09.2022