Õpetajate järelkasvu tagamisele saab kaasa aidata ka ülikool

Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskus Pedagogicum kutsus 22. novembril haridusuuenduskeskusesse kokku tulevasi õpetajaid koolitavad õppejõud, et visandada tegevusi, millega ülikool saab aidata kindlustada Eesti õpetajate piisavat ja kõrgetasemelist järelkasvu. Mõttetalguid vedas Pedagogicumi juhataja professor Margus Pedaste, osa võttis ka Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Õpetajateprobleem pole uus, kuid muutub iga aastaga teravamaks. Paljud erinevad uuringud näitavad, et meie õpetajaskond vananeb ning mõnedel erialadel on koolidel juba praegu raske õpetajaid leida. Ülikooli õpetajaerialadele sisseastumine on küll viimastel aastatel veidi kasvanud, kuid sellest ei piisa. Noored väärtustavad küll õpetajaametit, kuid ei soovi siiski ise seda karjääri valida. Tegevõpetajad seevastu tunnevad, et nende töö pole ühiskonnas väärtustatud; Eesti õpetajate enesetõhusus ehk usk oma suutlikkusse on madalam OECD riikide keskmisest tasemest ning õpetajad teevad omavahel vähe koostööd.

Ülikoolid ei saa tõsta õpetajate palku ega kärpida riiklikke õppekavasid, kuid saavad siiski oma õppetöö ja täienduskoolitusega aidata kaasa sellele, et õpetajad oleksid edukad, enesekindlad ja rahulolevad ning pakuksid positiivset rollimudelit. Rühmatöödes keskenduti neljale alaprobleemile: õpetajad ei ole oma tööga rahul ega tunne, et nende amet oleks väärtustatud; õpetajad ei tee piisavalt koostööd ja nende kollektiivne tõhusus on madal; kandidaate õpetajaerialadele on ülikoolis vähem kui me sooviksime; hulk potentsiaalselt häid õpetajaid on sellest ametist kõrvale jäänud. Pakuti välja mõtteid, kuidas neid probleeme ülikooli poolt leevendada saaks: täienduskoolitused, mis toetavad koostööoskusi ja vaimset heaolu, koolijuhtide ja aineliitude toetamine koolituse kaudu, õpetamist tutvustavad ja populariseerivad õpilasüritused ja veebikursused, värskenduskursus "Vanad kooli!" paindlike indidividuaalsete õpiteedega.

Välja käidud mõtete sõelumine ja meetmete planeerimine Pedagogicumis jätkub. Õpetajate järelkasvu probleemiga tegeleb ka Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde moodustatud komisjon.