Pedagoogi enesekindlus suhtlemisel lastevanematega

Maht: 8 tundi
Sihtrühm: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, õppealajuhatajad, assistendid

Õpiväljundid:
Täienduskoolituse läbinud õppija:
- teadvustab enesekindluse tegureid, mis mõjutavad lasteaiaõpetaja suhtlemist lastevanematega;
- omab täiendavaid teadmisi suhtlemispsühholoogiast;
- oskab lastevanematega suheldes arvestada emade ja isade soolisi erinevusi;
- on saavutanud senisest suurema valmisoleku tulemuslikuks suhtlemiseks lastevanematega.

Käsitletavad teemad:
Enesekindlust mõjutavad tegurid lasteaiaõpetaja töös. Õpetaja kutsekindlus. Lasteaiaõpetaja kutsestandard. Indiviidi suhtumine endasse, teistesse ja oma tulevikku
Suhtlemisoksuste arendamine. Suhtlemispartnerist lähtuvad suhtlemistehnikad. Geneetilised, neuroanatoomilised ja käitumuslikud soolised erinevused meeste ja naiste vahel. Ratsionaalne ja irratsionaalne mõtlemine.
Mittesoovitavad ja demagoogilised võtted vestluse juhtimisel. Kehtestamistehnikad.
Vestlused lastevanematega rasketel teemadel: lapse arengu mahajäämus, tõrjutus, terviseprobleemid, lastevanemate toimetulekuraskused.

Õppejõud-koolitajad: Merike Angerjäv

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse

-

VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika"

Lapse keeleline areng

Koolituspäeva Lapse keeleline areng tutvustus ja registreerumine

Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale

Koolituspäeva Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale tutvustus ja registreerumine