Autor:
Raili Adoson

Haridustehnoloogia keskuse inimesed

Margus Pedaste

Margus Pedaste

haridustehnoloogia professor

Minu töö keskendub ühelt poolt haridustehnoloogilisele innovatsioonile, kuid teiselt poolt haridusteaduste ja õpetajahariduse edendamisele nii ülikooli, Eesti kui ka rahvusvahelisel tasemel. Olen aktiivne erinevates otsustuskogudes ja juhin mitmeid projekte muutuste saavutamiseks. 

Emanuele Bardone

Emanuele Bardone

haridustehnoloogia kaasprofessor

Minu taust on filosoofias, kuid minu töö- ja uurimishuvid on arenenud filosoofia, hariduse ja tehnoloogia ristteel. See kajastub ka teemades, millega olen tegelenud alates 2014. aasta lõpust, mil liitusin Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudiga.  

Olen uurinud, kuidas muuta teadust ja innovatsiooni vastutustundlikumaks ning kuidas aidata õpetajatel tulla toime ebamääraste oludega, mis tulenevad üha uute tehnoloogiate kasutuselevõtust hariduses. Hiljuti alustasin projektiga, kus tegeletakse tuleviku klassiruumi visiooniga.  

Mario Mäeots

Mario Mäeots

haridustehnoloogia kaasprofessor

Teadustöös keskendun digitaalse kirjaoskuse ja digipedagoogika uurimisele. Viimasel kahel aastal olen võtnud eesmärgiks panustada küberturvalisusega seotud hariduse edendamisse. Olen juhtinud nii Eesti kui rahvusvahelisi projekte. Viimane minu juhitud projekt "Making Technology Meaningful Through Digital Pedagogy" (digitalpedagogy.school) on esitatud EITA 2022 (European Innovative Teaching Award) auhinna nominendiks. 

Leo Siiman

haridustehnoloogia kaasprofessor

Oma töös uurin, kuidas digitehnoloogia abil tõhusamalt õppida ja õpetada. Koolitan õpetajaid ja lisaks panustan aktiivselt rahvusvahelisse teadus- ja arenduskoostöösse ja olen ka ise tegev õpetajana. Juhin Erasmus+ projekti DigiScience, kus töötatakse välja loodusteaduste õpetamise digilahendusi. 

Pille Nelis

Pille Nelis

haridusteaduste nooremlektor

Minu uurimisvaldkonnaks on alusharidus, täpsemalt õppimine ja õpetamine koolieelses eas ning kaasav haridus ja selle rakendamine. Olen doktorant ja keskendun oma doktoritöös kaasava hariduse rakendamiseks mõeldud mudeli välja arendamisele. 

Meeli-Rannastu Avalos

Meeli Rannastu-Avalos

haridustehnoloogia nooremlektor

Keskendun oma töös koostöise õppimise ja uurimuslike oskuste arendamise teemadele,  lisaks uurin tehnoloogia ning kaug- ja paindõppe kasutamise võimalusi õppetöös. Osalen erinevates eelnevate teemadega seotud koostöövõrgustikes ning projektides. 

Doris Kristina Raave

Doris Kristina Raave

haridusteaduste nooremteadur ja DigiEfekti spetsialist

Minu teadustöö on seotud peamiselt tehnoloogia kasutamisega hariduses ning keskendub personalisatsioonile ja õpipädevuste arendamisele põimõppes. Huvitun lisaks haridusinnovatsioonist ning mitmekeelsusest. Olen taustalt võõrkeelteõpetaja, olnud tegev võõrsil ja kodumaal.

Külli Kallas

Külli Kallas

haridustehnoloogia nooremteadur

Mind paeluvad digitehnoloogia võimalused ning nende rakendamine hariduses. Sellega seoses on minu doktoritöö põhieesmärk digipädevuse hindamisvahendi väljatöötamine põhikooliõpilastele. Usun, et palju annab juurde ka taust õpetajana, mis aitab mul teadustöös leida väärtuslikku praktilist väljundit ning loodetavasti seeläbi anda ka sisendit õpetajatele nende töö tulemuslikumaks muutmiseks.  

Tony Tonni

Tony Tonni

haridustehnoloog

Seisan hea selle eest, et digitehnoloogia toetaks õppimist ja õpetamist. Varasemalt teostasin end Heino Elleri Muusikakoolis, kus huvitusin lähemalt sellest, kuidas haridustehnoloog on strateegiliselt oluline panustaja õppeasutuse arengusse. 

Marit Puusepp

projekti spetsialist

Olen projekti spetsialist ja tegelen hetkel andmete töötlemisega DigiEfekti projektis ning edaspidi ka REMEDISe projektis. Minu tööülesanneteks tulevikus saavad olema ka  andmekogumine ja selle kavandamine, järelduste tegemine ning tulemuste avaldamine. Lisaks töötan koolis bioloogiaõpetajana ning olen tegev loodusteaduste olümpiaadi žüriis.  

Maarja Taaler

Maarja Taaler

haridustehnoloogia spetsialist

Hariduse poolest inglise filoloogina tegelen töörühmas peamiselt keeleteemadega, nagu näiteks teadusartiklite toimetamine, kuid minu kogemusteportfelli kuulub ka rahvusvahelise Erasmus+ projekti ning ingliskeelse haridustehnoloogia magistriõppekava koordineerimine.

Meriliis Kasemets

Meriliis Kasemets

juhiabi

Olen haridustehnoloogia keskuses juhiabi. Tegelen peamiselt Margus Pedastega seotud projektidega. Ülessanded on mul vaheldusrikkad:  ühel päeval toimetan Limesurveys ja Exceli tabelites, teine päev viib mind klassi ette, kedagi intervjueerima või hoopis mõnda üritust korraldama.  

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu

#instituudist
Doktoritööd_haridusteaduste instituut

Tartu Ülikool kerkis haridusteaduste alal maailma 300 parima hulka

#instituudist
Haridusinnovatsiooni keskuse inimesed

Haridusinnovatsiooni keskus