Autor:
Raili Adoson

Õpetaja- ja kõrghariduse keskuse inimesed

Äli Leijen foto

Äli Leijen
õpetajahariduse professor

Äli Leijen on lõpetanud kasvatusteaduste eriala Tartu Ülikoolis, Educational Training and Systems Design (MSc) magistriprogrammi Twente Ülikoolis Hollandis ja kaitsnud haridusteadustes doktorikraadi Utrechti Ülikoolis Hollandis. Ta on töötanud lastekaitsespetsialisti, nõustaja, teaduri ja õppejõuna. Äli õpetamisvaldkonnad on uurimismeetodid, haridusfilosoofia ning õpetaja refleksioon ja professionaalne areng. Tema tänased uurimisteemad keskenduvad kolmele valdkonnale: õppijate refleksioon, õpetajakoolitus ja õpetajate professionaalne areng ning haridustehnoloogia õppimise ja õpetamise toetamisel. Ta on Euroopa haridusteadlasi ühendava teadusorganisatsiooni EARLI juhtkomitee liige ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) asutajaliige.

Mari Karm

Mari Karm
kõrgkoolipedagoogika kaasprofessor

Mari Karmi peamine õpetamisvaldkond haridusteaduste instituudis on ülikoolis õppimine ja õpetamine ning täiskasvanute õppimise ja õpetamise eripära. Lisaks teeb ta õpetamisalaseid koolitusi ülikooli õppejõududele. Mari Karm on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ning töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana H.Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. 2007. aastal omandas ta doktorikraadi Tallinna Ülikoolis kasvatusteadustes. Tartu Ülikoolis õpetab Mari Karm alates 2005. aastast.

Katrin Saks

Katrin Saks
keskuse juhataja, haridusteaduste kaasprofessor

Katrin Saks on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia erialal, magistrikraadi kaitses Tallinna Ülikooli kasvatusteadustes ning doktorikraadi Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis. Katrini uurimisvaldkondadeks on keeleõppestrateegiad ning eneseregulatsioon kombineeritud õppe keskkonnas.

Pille Nelis

Pille Nelis
haridusteaduste nooremlektor

Pille Nelis on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant ja nooremlektor. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste eriala ja Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimise eriala. Pillel on 17-aastane koolieelsetes lasteasutustes töötamise kogemus erinevates rollides: muusika- ja liikumisõpetajana, rühmaõpetajana, õppejuhi ja direktorina. Pille teadustöö on seotud alusharidusega, täpsemalt kaasava hariduse raamistiku arendamisega alushariduses. Ta õpetab õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise, läbiviimise ja analüüsiga seotud aineid alushariduse valdkonnas ja kaasava haridusega seotud aineid.

Liina Lepp

Liina Lepp
ülddidaktika kaasprofessor

Liina Lepp töötab õpetaja- ja kõrghariduse keskuses didaktika lektorina. Ta on taustalt käsitöö ja kodunduse õpetaja; Tartu Ülikoolis on ta lõpetanud hariduskorralduse magistriõppe koolijuhtimise suunal ja haridusteaduse doktoriõppe. Liina õpetamisvaldkonnad on õppetöö kavandamise, läbiviimise ning analüüsiga seotud ained ning  uurimistöö metoodika. Uurimisvaldkond on üliõpilaste juhendamine erinevate õppeastmete uurimistööde koostamisel ja hea õpetamisega seonduvad teemad laiemalt.

Kerli Kõiv

Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur

Kerli Kõiv töötab õpetaja- ja kõrghariduse keskuses nooremteadurina. Tal on pikaajaline noortega töötamise ja noorsootöö korralduse kogemus. Tartu Ülikoolis on ta lõpetanud magistriõppe sotsiaaltöös ja sotsiaalpoliitikas ning haridusinnovatsioonis. Alates 2021. aastast on Kerli haridusteaduste doktoriõppes, keskendudes oma uurimustöös mitteõppivate ja -töötavate noorte enesejuhitud õppimise oskuste mõõtmisele ja arendamisele.  Kerli osaleb aktiivselt ka üle-euroopalistes rahvusvahelistes teadusprojektides, mis on suunatud just noortele ja neid võimestavatele teenustele ja võrgustikele.

Pihel Hunt foto

Pihel Hunt
õpetajahariduse nooremlektor

Kasvatusteaduste eriala lõputöös keskendus Pihel õpetaja uskumustele õpetaja rolli kohta. Alates 2015. aasta sügisest on Pihel Tartu Ülikooli haridusteaduste õppekava doktorant. Doktoritöö teema on seotud õpetajakoolituse üliõpilaste tegevuspõhise hindamisega e-portfoolio ja õpianalüütika toel, juhendjateks on Äli Leijen Tartu Ülikoolist ning Marieke van der Schaaf Utrechti Ülikoolist. Tema õpetamisvaldkondadeks on õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng ning uurimismeetodid (eelkõige kvalitatiivsed uurimismeetodid).

Natalia Edisherashvili

Natalia Edisherashvili
haridusteaduste teadur

Natalia Edisherashvili (PhD) on Tartu Ülikooli haridusinstituudi teadur. Tema hiljutine uurimistegevus on olnud seotud sekkumiste uurimisega, mis aitavad kaasa tehnoloogiaga täiustatud õpetamisele ja õppimisele, eneseregulatsioonile veebiõppes, digioskustele ja meediapädevusele. Natalia on osalenud rahvusvaheliste rahastamisagentuuride (nt UNICEF, MCC, ADB ja USAID) nõustamistöös, mille tulemuseks on poliitikasoovitused Gruusia haridus- ja teadusministeeriumile.

Tiina Kivirand foto

Tiina Kivirand
kaasava hariduse nooremlektor

Tiina Kivirand on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia eriala ning aastal 2023 kaitsnud samas ülikoolis kasvatusteaduste doktorikraadi. Tema õpetamis- ja uurimisvaldkond haridusteaduste instituudis on kaasava hariduse põhimõtete rakendamine praktikas.

Karmen Kalk foto

Karmen Kalk
haridusuuringute lektor

Karmen Kalk on lõpetanud Tartu Ülikooli põhikooli mitme aine õpetaja eriala magistriõppes ja haridusteaduse doktoriõppes. Karmeni õpetamisvaldkond on peamiselt uurimismeetodid haridusteadustes.

Gerli Silm foto

Gerli Silm
haridusuuringute lektor

Gerli Silm on lõpetanud magistriõpingud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis. Doktoritöö kaitses ta haridusteaduste instituudis testi täitmise motivatsiooni teemal. Õpetamisel keskendub peamiselt kvantitatiivsete uurimismeetoditele ning õppimisega seotud kognitiivsetele funktsioonidele. Lisaks on ta kaasava hariduse uurimisrühma liige ja tegeleb Tartu Ülikooli akadeemilise testi korraldamisega.

Kõue

Kõue Heintalu
haridusteaduste nooremteadur

Kõue Heintalu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistri eriala ja hetkel töötab ta Tartu Ülikooli haridusteaduste nooremteadurina. Varasemalt on ta töötanud ka bioloogiaõpetajana põhikoolis ja gümnaasiumis. Uurimisvaldkond on õpilaste eneseregulatsioon ning eesmärkide seadmine ja -suunitlus.

Anni Küüsvek

Anni Küüsvek
projektide peaspetsialist

Anni Küüsvek koordineerib rahvusvahelise MATHMot projekti tegevusi Eestis, toetab õppejõude ja üliõpilasi videorefleksiooni kasutamisel ning täidab õppeassistendi ülesandeid.

Tiiu

Tiiu Leibur
haridusteaduste nooremteadur

Tiiu Leibur on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi algklassiõpetaja eriala, täiendanud end Tartu Ülikoolis omandades koolikorralduse magistri kraadi ning momendil jätkab õpinguid doktorantuuris. Uurimisteema on õpianalüütilised võimalused õpetaja professionaalsuse ja kutse taotlemise protsessis. Lisaks töötab Tiiu Pärnu Koidula gümnaasiumis haridustehnoloogi ja IT-õpetajana. Viimased 9 aastat on osalenud õpetajate kutse taotlemise protsessis kutsehindajana. Õpetamisvaldkond on õpetajate toetamine kvalifikatsiooni tõstmisel (kutse taotlemisel) taotlemisprotsessis: e-portfooliote loomine ning refleksiooni teaduspõhisuse-, tõenduspõhisuse toetamine.

Liisi Pajula
õpetajahariduse nooremteadur

Liisi Pajula tegeleb nii vabal ajal kui ka tööajal kestlikkusega. Tema uurimistöö on seotud kestlikkuse õpetamisega õpetajahariduses. Lisaks doktoritööle paneb tööalaselt tema silmad särama haridusfilosoofia, kriitiline pedagoogika ja kõik muu, mis on seotud sotsiaalse muutuse ja hariduse kokkupuute punktidega.