Õpetajate seminari inimesed

Krista Uibu
juhataja, algõpetuse professor, PhD (pedagoogika)

Õppetöö

 • üliõpilaste akadeemilise tekstiloomeoskuse arendamine
 • teadusartikli kirjutamine
 • eesti keele õigehääldus ja õigekirjutus alus- ja alghariduses

Õppemetoodiline töö

 • e-kursuse kvaliteedimärk kursustele „Akadeemiline kirjutamine“ ja „Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises“

Arendus- ja uurimistöö

 • õpetajakoolituse õppekavade ainedidaktikate õpetamise mudeli arendamine
 • õpetajate õpetamistegevused ja arusaamad ning nende dünaamika
 • klassiõpetajate õpetamisstiilid ja õpikäsitused
 • õpilaste tekstimõistmisoskuste ja keelepädevuste areng põhikoolis
 • struktureeritud vaatlus
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2019–2020 ”OECD TALIS 2018 Eesti riikliku raporti koostamine“, põhitäitj
 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, põhitäitja
 • 2017–2021 “Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavade ainedidaktikate nüüdisajastamine ja nende õpetamise mudeli väljatöötamine süstemaatilise analüüsi toel”, vastutav täitja
 • 2016–2018 – NSVHI16281 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicumi arendamine“, alus- ja alghariduse töörühma juht
 • 2015–2018 – MSHHI15057 „Õpetajatele vajaliku teadusvõimekuse edendamisest. Haridus ja praktika Serbias ja Eestis (SCOPES)“
 • 2016–2018 – „Learning to Learn Together (LELETO)“
 • 2014–2017 – „Baltic Young Learners of English Corpus (BYLEC)“
 • 2016 – „Vaatlusinstrumendi arendamine ja rakendamine õpetajakoolituses“, vastutav täitja

Publikatsioonid: https://www.etis.ee/CV/Krista_Uibu/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Haridusteaduste Ajakiri (EHA), vastutav toimetaja
 • Ajakiri Educare, toimetuskolleegiumi liige
 • European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), liige
 • Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts, liige
 • rahvusvaheliste konverentside IAIMTE (2019), EAPRIL (2019), ARLE (2017), EARLI SIGs 10, 21 ja 25 (2016) ning ISATT (2014) teaduskomiteede liige
 • klassiõpetaja õppekava ning haridusteaduste doktoriõppekava programminõukogu liige

Merle Taimalu
alushariduse kaasprofessor, PhD (pedagoogika)

Õppetöö

 • õppe kavandamine
 • aregupsühholoogia: koolieelne ja kooliiga
 • lõputöö kirjutamist toetavad seminarid
 • pedagoogiline praktikum
 • mäng
 • pedagoogilise praktika juhendamine (lasteaiaõpetajate õppekava)

Õppemetoodiline töö

Arendus- ja uurimistöö

 • motivatsioon
 • õpetajate, üliõpilaste ja õppejõudude professionaalsed teadmised ja uskumused
 • enesetõhusus (õpetajad, õpilased, lapsevanemad)
 • pere ja lasteaia/kooli koostöö
 • blogi kasutamine õpetajakoolituse praktika toetamisel
 • mäng koolieelses eas
 • täienduskoolituste läbiviimine pedagoogika kursustel

Osalemine projektides

 • 2019–2020 ”OECD TALIS 2018 Eesti riikliku raporti koostamine“, vastutav täitja
 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, täitja
  2017–2021 “Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavade ainedidaktikate nüüdisajastamine ja nende õpetamise mudeli väljatöötamine süstemaatilise analüüsi toel”
 • 2016–2018 – NSVHI16281 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicumi arendamine“, alus- ja alghariduse töörühm
 • 2016–2018 – „Learning to Learn Together (LELETO)“
 • 2016 - LSVJS16059 "Õpetaja enesetõhususega seotud mõõtevahendi kohandamine (TSES adapteering)“
 • 2014–2016 – „Looking for informal models for building vocational teachers competencies for work and at work (LoiMoCo)“, Nordplus Horizontal projekt

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Merle_Taimalu/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) liige
 • Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) juhatuse liige
 • TÜ haridusteaduste instituudi koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht

Ave Avalo
kunstiõpetuse õpetaja, MA (kunst)

Õppetöö

 • kunstiõpetus alus-, alg- ja põhihariduses
 • eritehnikad kunstiõpetuses
 • värvus-, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus
 • kunstiajalugu

Arendus- ja uurimistöö

 • joonistamistehnikad
 • kunstiõpetuse õpi- ja õpetamismeetodid
 • tegevkunstnike, laste ja tudengite näitusetegevus
 •  loominguline tegevus

Osalemine projektides

 • 2015–2017 – Tartu Kõrgem Kunstikooli rahvusvaheline joonistus- ja graafikanäitus „Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”
 • 2014 − Drawing workshops Napoli Kunstiakadeemias ja Avellino kunstistuudios  AnimArte     

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Tartu Mänguasjamuuseumi Sõprade Selts, liige

Osalemine näitustel

 • 2018 − „Abstraktio”, Galerii Laikku, Tampere, Soome
 • 2018 − „Abstraktsioon", Galerii Noorus, Tartu 
 • 2017 − „Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”, Art Café, Rakvere
 • 2016 − „Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”, Galerii Noorus, Tartu
 • 2015 − „Tee”, Võru Linnagalerii
 • 2015 − „Kultuurkihid“, Pärnu Keskraamatukogu fuajeegalerii
 • 2014 − „I Momenti Catturati“ Napoli Kunstiakadeemia ja AnimArte, Avellino, Itaalia
 • 2014 − „Kultuurkihid”, Art Cafe, Rakvere
 • 2014 − „Labürint“, Galerii Noorus, Tartu

Aigi Kikkas
loodusõpetuse didaktika õpetaja, MSc (bioloogia didaktika)

Õppetöö

 • elu mitmekesisus
 • õuesõpe
 • keskkonnaharidus
 • looduse tundmise välipraktika

Õppemetoodiline töö

 • kirjastuses Skriibus ilmunud 3. klassi inimeseõpetuse õpiku retsenseerimine
 • gümnaasiumibioloogia digitaalse õppematerjalide kogu retsensenseerimine

Arendus- ja uurimistöö

 • õuesõppe metoodika
 • loodusteemade käsitlemine koolis ja lasteaias
 • õppematerjalide koostamine
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Bioloogiaõpetajate Liit, liige
 • klassiõpetaja õppekava programmijuht

Tiia Krass
inglise keele algõpetuse õpetaja, mag (koolikorraldus)

Õppetöö

 • Briti lastekirjandus keeleõppes
 • erialane inglise keel
 • inglise keele praktiline grammatika
 • akadeemiline kirjutamine
 • iseseisva lugemisoskuse arendamine
 • pedagoogilise praktika juhendamine

Õppemetoodiline töö

 • kirjastuses Pakett ilmunud L. Eyre’i ja R. Eyre’i raamatu „Kuidas oma lastele väärtusi õpetada“ tõlkimine eesti keelde (2014)

Arendus- ja uurimistöö

 • ilukirjanduse kasutamine võõrkeeleõppes
 • lugemisoskuse ja grammatilise pädevuse arendmine võõrkeeleõppes
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, täitja
 • 2019 „Klassiõpetaja õppekava ainedidaktikate arendamine kodumaise õppevara loomise kaudu“

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Selts, liige
 • Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts, liige

Heily Leola
alushariduse nooremlektor, MA (haridusteadus)

Õppetöö

 • pedagoogilise praktika koordineerimine ja juhendamine (koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava)
 • tervis ja heaolu koolieelses lasteasutuses ja koolis
 • lapse areng sotsiaalses keskkonnas

Õppemetoodiline töö

 • Leola, H. (2016). Mängime matemaatikat. Matemaatikategevusi 2-3-aastastele. Tartu: Atlex.

Arendus- ja uurimistöö

 • õppevara arendamine koolieelses lasteasutuses
 • lasteaiaga kohanemine (sh sõimeealine laps ja temale suunatud õppetegevused)

Osalemine projektides

 • 2019-2021 „Alus- ja alghariduse valdkonna õppevara analüüs ning kvaliteetse ja õpilastele jõukohase õppevara kriteeriumite väljatöötamine“.

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Lasteaednike Liit, liige
 • Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava programminõukogu liige

Mari Niitra
lastekirjanduse nooremlektor, MA (semiootika ja kulturoloogia)

Õppetöö

 • Lastekirjandus
 • Eesti lastekirjandus
 • Maailma lastekirjanduse autoreid
 • Laps Eesti kultuuriloos

Õppemetoodiline töö

 • Krusten, R.; Kumberg, K.; Müürsepp, M.; Niitra, M.; Ojala, H.; Palm, J.; Reidolv, M.; Tarrend, A. (2006). Lastekirjanduse sõnastik. Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus.
 • Niitra, M. & Treial, E. (2015) Kodavere uavits. Liivi muuseum.

Arendus- ja uurimistöö

 • lastekirjanduse teooria ja poeetika
 • lapse kognitiivne areng

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Mari_Niitra/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Lastekirjanduse Uurijate Töögrupi (LUT) liige
 • Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, juhatuse liige

Kristel Ruutmets
inglise keele algõpetuse nooremlektor, MA (inglise keel ja kirjandus)

Õppetöö

 • erialane inglise keel
 • inglise keele didaktika I ja II kooliastmes
 • suulise väljendusoskuse arendamine inglise keeles
 • pedagoogilise praktika juhendamine

Õppemetoodiline töö

 • Ruutmets, K., & Kurm, Ü. (2015). Phrase Book. English-Estonian. Eesti-inglise vestmik. Tartu: Studium Publishers.

Arendus- ja uurimistöö

 • inglise keele õpetamine I ja II kooliastmes
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2019 „Klassiõpetaja õppekava ainedidaktikate arendamine kodumaise õppevara loomise kaudu“
 • 2016–2018 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicumi arendamine“, alus- ja alghariduse töörühm

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Kristel_Ruutmets/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts, liige
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, liige
 • klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava VÕTA komisjoni esimees

Evi Saluveer
inglise keele algõpetuse õpetaja, MA (inglise keel ja kirjandus)

Õppetöö

 • erialane ja praktiline inglise keel
 •  kirjaliku väljendusoskuse arendamine inglise keeles
 • inglise keelt kõnelevate maade kultuur

Arendus- ja uurimistöö

 • inglise keele ja kultuuri õpetamine I ja II kooliastmes
 • lõimitud aine- ja keeleõpe
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2014–2017 – „Baltic Young Learners of English Corpus (BYLEC)“

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Evi_Saluveer/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts, liige
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, liige
 • International Association of Teachers of English as a Foreign Language, liige
 • klassiõpetaja õppekava programminõukogu liige

Esta Sikkal
didaktika ja praktika õpetaja, MA (saksa keel ja kirjandus)

Õppetöö

 • kooli- ja lasteaia pedagoogiliste praktikate koordineerimine ja juhendamine
 • algõpetuse didaktika
 • muukeelne laps lasteaias
 • lapse areng sotsiaalses keskkonnas

Arendus- ja uurimistöö

 • muukeelne õpilane koolis
 • muukeelne laps lasteaias
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, täitja
 • 2017–2021 “Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavade ainedidaktikate nüüdisajastamine ja nende õpetamise mudeli väljatöötamine süstemaatilise analüüsi toel”

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Esta_Sikkal/est?tabId=Publications

Irja Vaas
käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor, mag (koolikorraldus)

Õppetöö

 • II ja III kooliastme käsitöö ja kodunduse didaktika
 • I kooliastme tööõpetuse didaktika
 • alushariduse kunstivaldkonna didaktika
 • pedagoogilise praktika juhendamine

Arendus- ja uurimistöö

 • käsitöö ja kodunduse didaktika ning selle rakendamine
 • õpetajakoolituse õppekavade ainedidaktikate õpetamise mudeli arendamine
 • õppijate motiveerimine käsitöö ja kodunduse tundides
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, täitja
 • 2017–2021 “Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavade ainedidaktikate nüüdisajastamine ja nende õpetamise mudeli väljatöötamine süstemaatilise analüüsi toel”
 • 2016–2018 − NSVHI16281 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicumi arendamine“, kehalise kasvatuse ja kunstide arenduse töörühm

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA, liige

Ilona Võik
eesti keele õpetaja

Õppetöö

 • eesti keel
 • I ja II kooliastme eesti keele didaktika

Õppemetoodiline töö

 • Kern, K., Võik, I. (2014). Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Gümnaasiumi stilistikaõpik. Tartu: Maurus.
 • kirjastuses Maurus ilmunud gümnaasiumi kirjandusõpikute retsenseerimine

Arendus- ja uurimistöö

 • tekstide keel ja stiil

Leesi Peedumäe
matemaatika algõpetuse õpetaja, MA (matemaatikaõpetaja)

Maarja Sõrmus
matemaatika algõpetuse nooremteadur, MA (põhikooli mitme aine õpetaja)

Kaire Jõgi
loodusteaduste didaktika nooremlektor, MSc (bioloogia didaktika)

#instituudist #õpetamine
Õpetajate seminar 195_haridusteaduste instituut

Õpetajate seminar tähistab 195. aastapäeva

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu

#instituudist
Doktoritööd_haridusteaduste instituut

Tartu Ülikool kerkis haridusteaduste alal maailma 300 parima hulka