Õpetajate seminari inimesed

Krista Uibu
juhataja, algõpetuse professor, PhD (pedagoogika)

Õppetöö

 • üliõpilaste akadeemilise tekstiloomeoskuse arendamine
 • teadusartikli kirjutamine
 • eesti keele õigehääldus ja õigekirjutus alus- ja alghariduses

Õppemetoodiline töö

 • e-kursuse kvaliteedimärk kursustele „Akadeemiline kirjutamine“ ja „Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises“

Arendus- ja uurimistöö

 • õpetajakoolituse õppekavade ainedidaktikate õpetamise mudeli arendamine
 • õpetajate õpetamistegevused ja arusaamad ning nende dünaamika
 • klassiõpetajate õpetamisstiilid ja õpikäsitused
 • õpilaste tekstimõistmisoskuste ja keelepädevuste areng põhikoolis
 • struktureeritud vaatlus
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2019–2020 ”OECD TALIS 2018 Eesti riikliku raporti koostamine“, põhitäitj
 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, põhitäitja
 • 2017–2021 “Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavade ainedidaktikate nüüdisajastamine ja nende õpetamise mudeli väljatöötamine süstemaatilise analüüsi toel”, vastutav täitja
 • 2016–2018 – NSVHI16281 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicumi arendamine“, alus- ja alghariduse töörühma juht
 • 2015–2018 – MSHHI15057 „Õpetajatele vajaliku teadusvõimekuse edendamisest. Haridus ja praktika Serbias ja Eestis (SCOPES)“
 • 2016–2018 – „Learning to Learn Together (LELETO)“
 • 2014–2017 – „Baltic Young Learners of English Corpus (BYLEC)“
 • 2016 – „Vaatlusinstrumendi arendamine ja rakendamine õpetajakoolituses“, vastutav täitja

Publikatsioonid: https://www.etis.ee/CV/Krista_Uibu/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Haridusteaduste Ajakiri (EHA), vastutav toimetaja
 • Ajakiri Educare, toimetuskolleegiumi liige
 • European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), liige
 • Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts, liige
 • rahvusvaheliste konverentside IAIMTE (2019), EAPRIL (2019), ARLE (2017), EARLI SIGs 10, 21 ja 25 (2016) ning ISATT (2014) teaduskomiteede liige
 • klassiõpetaja õppekava ning haridusteaduste doktoriõppekava programminõukogu liige

Merle Taimalu
alushariduse kaasprofessor, PhD (pedagoogika)

Õppetöö

 • õppe kavandamine
 • aregupsühholoogia: koolieelne ja kooliiga
 • lõputöö kirjutamist toetavad seminarid
 • pedagoogiline praktikum
 • mäng
 • pedagoogilise praktika juhendamine (lasteaiaõpetajate õppekava)

Õppemetoodiline töö

Arendus- ja uurimistöö

 • motivatsioon
 • õpetajate, üliõpilaste ja õppejõudude professionaalsed teadmised ja uskumused
 • enesetõhusus (õpetajad, õpilased, lapsevanemad)
 • pere ja lasteaia/kooli koostöö
 • blogi kasutamine õpetajakoolituse praktika toetamisel
 • mäng koolieelses eas
 • täienduskoolituste läbiviimine pedagoogika kursustel

Osalemine projektides

 • 2019–2020 ”OECD TALIS 2018 Eesti riikliku raporti koostamine“, vastutav täitja
 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, täitja
  2017–2021 “Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavade ainedidaktikate nüüdisajastamine ja nende õpetamise mudeli väljatöötamine süstemaatilise analüüsi toel”
 • 2016–2018 – NSVHI16281 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicumi arendamine“, alus- ja alghariduse töörühm
 • 2016–2018 – „Learning to Learn Together (LELETO)“
 • 2016 - LSVJS16059 "Õpetaja enesetõhususega seotud mõõtevahendi kohandamine (TSES adapteering)“
 • 2014–2016 – „Looking for informal models for building vocational teachers competencies for work and at work (LoiMoCo)“, Nordplus Horizontal projekt

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Merle_Taimalu/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) liige
 • Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) juhatuse liige
 • TÜ haridusteaduste instituudi koolieelse lasteasutuse õpetaja programmijuht

Ave Avalo
kunstiõpetuse õpetaja, MA (kunst)

Õppetöö

 • kunstiõpetus alus-, alg- ja põhihariduses
 • eritehnikad kunstiõpetuses
 • värvus-, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus
 • kunstiajalugu

Arendus- ja uurimistöö

 • joonistamistehnikad
 • kunstiõpetuse õpi- ja õpetamismeetodid
 • tegevkunstnike, laste ja tudengite näitusetegevus
 •  loominguline tegevus

Osalemine projektides

 • 2015–2017 – Tartu Kõrgem Kunstikooli rahvusvaheline joonistus- ja graafikanäitus „Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”
 • 2014 − Drawing workshops Napoli Kunstiakadeemias ja Avellino kunstistuudios  AnimArte     

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Tartu Mänguasjamuuseumi Sõprade Selts, liige

Osalemine näitustel

 • 2018 − „Abstraktio”, Galerii Laikku, Tampere, Soome
 • 2018 − „Abstraktsioon", Galerii Noorus, Tartu 
 • 2017 − „Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”, Art Café, Rakvere
 • 2016 − „Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”, Galerii Noorus, Tartu
 • 2015 − „Tee”, Võru Linnagalerii
 • 2015 − „Kultuurkihid“, Pärnu Keskraamatukogu fuajeegalerii
 • 2014 − „I Momenti Catturati“ Napoli Kunstiakadeemia ja AnimArte, Avellino, Itaalia
 • 2014 − „Kultuurkihid”, Art Cafe, Rakvere
 • 2014 − „Labürint“, Galerii Noorus, Tartu

Aigi Kikkas
loodusõpetuse didaktika õpetaja, MSc (bioloogia didaktika)

Õppetöö

 • elu mitmekesisus
 • õuesõpe
 • keskkonnaharidus
 • looduse tundmise välipraktika

Õppemetoodiline töö

 • kirjastuses Skriibus ilmunud 3. klassi inimeseõpetuse õpiku retsenseerimine
 • gümnaasiumibioloogia digitaalse õppematerjalide kogu retsensenseerimine

Arendus- ja uurimistöö

 • õuesõppe metoodika
 • loodusteemade käsitlemine koolis ja lasteaias
 • õppematerjalide koostamine
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Bioloogiaõpetajate Liit, liige
 • klassiõpetaja õppekava programmijuht

Tiia Krass
inglise keele algõpetuse õpetaja, mag (koolikorraldus)

Õppetöö

 • Briti lastekirjandus keeleõppes
 • erialane inglise keel
 • inglise keele praktiline grammatika
 • akadeemiline kirjutamine
 • iseseisva lugemisoskuse arendamine
 • pedagoogilise praktika juhendamine

Õppemetoodiline töö

 • kirjastuses Pakett ilmunud L. Eyre’i ja R. Eyre’i raamatu „Kuidas oma lastele väärtusi õpetada“ tõlkimine eesti keelde (2014)

Arendus- ja uurimistöö

 • ilukirjanduse kasutamine võõrkeeleõppes
 • lugemisoskuse ja grammatilise pädevuse arendmine võõrkeeleõppes
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, täitja
 • 2019 „Klassiõpetaja õppekava ainedidaktikate arendamine kodumaise õppevara loomise kaudu“

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Selts, liige
 • Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts, liige

Heily Leola
alushariduse nooremlektor, MA (haridusteadus)

Õppetöö

 • pedagoogilise praktika koordineerimine ja juhendamine (koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava)
 • tervis ja heaolu koolieelses lasteasutuses ja koolis
 • lapse areng sotsiaalses keskkonnas

Õppemetoodiline töö

 • Leola, H. (2016). Mängime matemaatikat. Matemaatikategevusi 2-3-aastastele. Tartu: Atlex.

Arendus- ja uurimistöö

 • õppevara arendamine koolieelses lasteasutuses
 • lasteaiaga kohanemine (sh sõimeealine laps ja temale suunatud õppetegevused)

Osalemine projektides

 • 2019-2021 „Alus- ja alghariduse valdkonna õppevara analüüs ning kvaliteetse ja õpilastele jõukohase õppevara kriteeriumite väljatöötamine“.

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Lasteaednike Liit, liige
 • Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava programminõukogu liige

Mari Niitra
lastekirjanduse nooremlektor, MA (semiootika ja kulturoloogia)

Õppetöö

 • Lastekirjandus
 • Eesti lastekirjandus
 • Maailma lastekirjanduse autoreid
 • Laps Eesti kultuuriloos

Õppemetoodiline töö

 • Krusten, R.; Kumberg, K.; Müürsepp, M.; Niitra, M.; Ojala, H.; Palm, J.; Reidolv, M.; Tarrend, A. (2006). Lastekirjanduse sõnastik. Tallinn : Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus.
 • Niitra, M. & Treial, E. (2015) Kodavere uavits. Liivi muuseum.

Arendus- ja uurimistöö

 • lastekirjanduse teooria ja poeetika
 • lapse kognitiivne areng

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Mari_Niitra/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Lastekirjanduse Uurijate Töögrupi (LUT) liige
 • Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, juhatuse liige

Kristel Ruutmets
inglise keele algõpetuse nooremlektor, MA (inglise keel ja kirjandus)

Õppetöö

 • erialane inglise keel
 • inglise keele didaktika I ja II kooliastmes
 • suulise väljendusoskuse arendamine inglise keeles
 • pedagoogilise praktika juhendamine

Õppemetoodiline töö

 • Ruutmets, K., & Kurm, Ü. (2015). Phrase Book. English-Estonian. Eesti-inglise vestmik. Tartu: Studium Publishers.

Arendus- ja uurimistöö

 • inglise keele õpetamine I ja II kooliastmes
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2019 „Klassiõpetaja õppekava ainedidaktikate arendamine kodumaise õppevara loomise kaudu“
 • 2016–2018 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicumi arendamine“, alus- ja alghariduse töörühm

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Kristel_Ruutmets/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts, liige
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, liige
 • klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava VÕTA komisjoni esimees

Evi Saluveer
inglise keele algõpetuse õpetaja, MA (inglise keel ja kirjandus)

Õppetöö

 • erialane ja praktiline inglise keel
 •  kirjaliku väljendusoskuse arendamine inglise keeles
 • inglise keelt kõnelevate maade kultuur

Arendus- ja uurimistöö

 • inglise keele ja kultuuri õpetamine I ja II kooliastmes
 • lõimitud aine- ja keeleõpe
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2014–2017 – „Baltic Young Learners of English Corpus (BYLEC)“

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Evi_Saluveer/est?tabId=Publications

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts, liige
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, liige
 • International Association of Teachers of English as a Foreign Language, liige
 • klassiõpetaja õppekava programminõukogu liige

Esta Sikkal
didaktika ja praktika õpetaja, MA (saksa keel ja kirjandus)

Õppetöö

 • kooli- ja lasteaia pedagoogiliste praktikate koordineerimine ja juhendamine
 • algõpetuse didaktika
 • muukeelne laps lasteaias
 • lapse areng sotsiaalses keskkonnas

Arendus- ja uurimistöö

 • muukeelne õpilane koolis
 • muukeelne laps lasteaias
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, täitja
 • 2017–2021 “Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavade ainedidaktikate nüüdisajastamine ja nende õpetamise mudeli väljatöötamine süstemaatilise analüüsi toel”

Publikatsioonidhttps://www.etis.ee/CV/Esta_Sikkal/est?tabId=Publications

Irja Vaas
käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor, mag (koolikorraldus)

Õppetöö

 • II ja III kooliastme käsitöö ja kodunduse didaktika
 • I kooliastme tööõpetuse didaktika
 • alushariduse kunstivaldkonna didaktika
 • pedagoogilise praktika juhendamine

Arendus- ja uurimistöö

 • käsitöö ja kodunduse didaktika ning selle rakendamine
 • õpetajakoolituse õppekavade ainedidaktikate õpetamise mudeli arendamine
 • õppijate motiveerimine käsitöö ja kodunduse tundides
 • täienduskoolituste läbiviimine õpetajate professionaalse arengu toetamiseks

Osalemine projektides

 • 2018–2021 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“, täitja
 • 2017–2021 “Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavade ainedidaktikate nüüdisajastamine ja nende õpetamise mudeli väljatöötamine süstemaatilise analüüsi toel”
 • 2016–2018 − NSVHI16281 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicumi arendamine“, kehalise kasvatuse ja kunstide arenduse töörühm

Organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA, liige

Ilona Võik
eesti keele õpetaja

Õppetöö

 • eesti keel
 • I ja II kooliastme eesti keele didaktika

Õppemetoodiline töö

 • Kern, K., Võik, I. (2014). Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Gümnaasiumi stilistikaõpik. Tartu: Maurus.
 • kirjastuses Maurus ilmunud gümnaasiumi kirjandusõpikute retsenseerimine

Arendus- ja uurimistöö

 • tekstide keel ja stiil

Leesi Peedumäe
matemaatika algõpetuse õpetaja, MA (matemaatikaõpetaja)

Maarja Sõrmus
matemaatika algõpetuse nooremteadur, MA (põhikooli mitme aine õpetaja)

Kaire Jõgi
loodusteaduste didaktika nooremlektor, MSc (bioloogia didaktika)

haridusinnovatsiooni töörühm

Tartu Ülikoolis loodi haridusinnovatsiooni töörühm

Näitus

Instituudis on üleval näitus „Õppimine on kunst“

HI arenguseminaril

Instituudi arenguseminaril arutleti väärtuste, turvatunde ja koostöö üle