Autor:
Karin Allik

Eesti Haridusteaduste Ajakirja kutsutakse esitama kaastöid

Haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorante, teadureid ja õppejõude kutsutakse esitama kaastöid Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse, mille teemavaldkond on varajane emakeele ja teise keele õpe. Teemade ja eestikeelsete resümeede esitamise tähtaeg on 20. septembril 2024 ja ajakiri ilmub 2025. aasta novembris.

Erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli algõpetuse professor Krista Uibu, Tallinna Ülikooli eesti keele professor Reili Argus ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keel võõrkeelena kaasprofessor Mare Kitsnik.

Oodatud on kõrgetasemelised empiirilised teadusartiklid varajasest keele omandamisest ja keeleõppest, keele mõistmisest ja keeleoskuse kujundamisest alates sünnist kuni põhikooli lõpuni. Eelistatud teemad ja alateemad on järgmised:

 • varajane keele omandamine;
 • lapse varajane keelekeskkond;
 • varajane mitmekeelsus;
 • kodukeele toetamine ja väärtustamine;
 • eesti keele omandamine ja õppimine kodus, lasteaias, koolis;
 • teise keele omandamine ja õppimine kodus, lasteaias, koolis;
 • eesti keele kui esimese keele varajane õpetamine;
 • eesti keele ja/või teiste keelte varajane õpetamine;
 • jmt.

Kaastööd valitakse teema ja resümee alusel (vt ajakava). Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000 – 60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte 6000–9000 tähemärki koos tühikutega. Käsikiri tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste „Publication Manual of the American Psychological Association“ 7. trüki järgi. Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, kellest üks on üldjuhul Eestist ja teine välismaalt.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja 13. köite teise numbri koostamise ajakava

 • Hiljemalt 20. septembriks saadavad autorid teema ja eestikeelse kokkuvõtte (kuni 200 sõna) toimetaja Krista Uibule e-posti aadressilkrista.uibu@ut.ee. Kokkuvõte peab sisaldama teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohti, uuringu eesmärki, uurimismeetodeid ja (oodatavaid) tulemusi.
 • 1. oktoobril teatavad toimetajad autoritele, milliseid käsikirju erinumbrisse ootavad.
 • 13. jaanuaril 2025 esitavad autorid toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega.
 • 25. veebruaril 2025 edastavad toimetajad autoritele retsenseerimise tulemused.
 • 24. märtsil 2025 saadavad autorid toimetajatele retsensentide märkuste põhjal täiendatud artikli. Vajaduse korral retsenseeritakse käsikirjad teist korda.
 • 21. aprillil 2025 edastavad toimetajad autoritele teise retsenseerimise tulemused.
 • 12. mail 2025 saadavad autorid toimetajatele teise retsenseerimise märkuste põhjal täiendatud artikli lõpliku versiooni.
 • Mais, juunis ja augustis 2025 artikleid keeletoimetatakse.
 • 10. septembril 2025 küljendatakse ajakiri Tartu Ülikooli kirjastuses.
 • 1. novembril 2025 ilmub ajakiri.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETIS-e klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli kirjastuse väljaandena avatud juurdepääsuga platvormil Open Journal Systems. Ajakiri on indekseeritud andmebaasides EBSCO Academic Search Complete ja Directory of Open Access Journals ning Google Scholaris.

Lisainfot ajakirja ja kaastöö nõuete kohta saab ajakirja kodulehelt. Küsimustega võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole e-posti aadressil krista.uibu@ut.ee.

Soomere doktoritöö

Triinu Soomere kaitseb doktoritööd „Doctoral students’ perspectives on learning about teaching in the higher education context“

Potsdami loss

Muljeid E-ADAPT-i projekti lõpukonverentsilt